Kamervraag 2019Z02163

Het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’

Ingediend 6 februari 2019
Beantwoord 25 februari 2019 (na 19 dagen)
Indiener Henk van Gerven (SP)
Beantwoord door Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02163.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1695.html
1. Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten
  • Vraag 1
    Wat is uw reactie op het tussentijdse advies van het Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige vervolgopleidingen om de jaarlijkse instroom voor de initiële opleiding tot tandartsen te verhogen naar 311 studenten per jaar? Kunt u in uw antwoord ook ingaan op de opmerking van het Capaciteitsorgaan dat het op basis van de voortekenen niet waarschijnlijk is dat de volledige raming later in 2019 een lager instroomadvies zal opleveren onder andere omdat de nu voorliggende raming aansluit op eerdere ramingen uit 2009 en 2013?1

    Zoals aangekondigd bij de schriftelijke vragen naar aanleiding van de voorhang van het concept tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist (Kamerstuk 32 620, nr. 217) zou het Capaciteitsorgaan eind 2018 (werd 23 januari 2019) een kwantitatieve analyse opleveren, welke begin 2019 (wordt in de loop van 2019) gepreciseerd zal worden met een kwalitatieve analyse. Bij de beantwoording van de Kamervragen is ook toegezegd dat de Minister van OCW en ik de Kamer voor de Voorjaarsnota informeren over wat de kosten zijn van het opvolgen van het advies van het Capaciteitsorgaan over het benodigde aantal opleidingsplaatsen Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

  • Vraag 2
    Gaat u het advies van het Capaciteitsorgaan overnemen oftewel gaat u de numerus fixus voor tandartsen verhogen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom neemt u het advies waar u zelf om heeft gevraagd niet over?

    Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02163
Volledige titel: Het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1695
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’