Kamervraag 2019Z02163

Het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’

Ingediend 6 februari 2019
Indiener Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02163.html
1. Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten
  • Vraag 1
    Wat is uw reactie op het tussentijdse advies van het Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige vervolgopleidingen om de jaarlijkse instroom voor de initiële opleiding tot tandartsen te verhogen naar 311 studenten per jaar? Kunt u in uw antwoord ook ingaan op de opmerking van het Capaciteitsorgaan dat het op basis van de voortekenen niet waarschijnlijk is dat de volledige raming later in 2019 een lager instroomadvies zal opleveren onder andere omdat de nu voorliggende raming aansluit op eerdere ramingen uit 2009 en 2013?1
  • Vraag 2
    Gaat u het advies van het Capaciteitsorgaan overnemen oftewel gaat u de numerus fixus voor tandartsen verhogen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom neemt u het advies waar u zelf om heeft gevraagd niet over?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02163
Volledige titel: Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het «Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten» (ingezonden 6 februari 2019).