Kamervraag 2019Z02157

Het bericht ‘Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft’ en de bescherming van cultuurgoederen

Ingediend 6 februari 2019
Indiener Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02157.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het interview met de directeur van de Vereniging Rembrandt «Een lid van de koninklijke familie laat kunst veilen: «Je hoopt natuurlijk dat het in Nederland blijft»»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat voorwerpen die niet op de lijst van beschermde cultuurgoederen staan en privébezit zijn, vrijelijk verkocht kunnen worden?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de onlangs geveilde tekening van Rubens niet was opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen?
 • Vraag 4
  Hebt u overwogen de bedoelde tekening alsnog op te nemen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen? Zo ja, wat is de reden dat de tekening niet is opgenomen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Welke criteria gelden voor opneming in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen?
 • Vraag 6
  Is de motivering voor opneming in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen openbaar?
 • Vraag 7
  Onderschrijft u dat de Erfgoedwet onder andere tot doel heeft te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit?
 • Vraag 8
  Klopt het dat er sinds 2010 geen kunstwerken zijn opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen? Zo ja, waarom niet?
 • Vraag 9
  Bent u bereid voorstellen te doen om het instrumentarium van de Erfgoedwet uit te breiden, zo mogelijk naar het voorbeeld van andere landen, zodat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, behouden blijven voor Nederland?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02157
Volledige titel: Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft» en de bescherming van cultuurgoederen (ingezonden 6 februari 2019).