Kamervraag 2019Z01736

Het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken

Ingediend 31 januari 2019
Beantwoord 26 februari 2019 (na 26 dagen)
Indieners Joost Sneller (D66), Attje Kuiken (PvdA)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur koninklijk huis
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z01736.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1697.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «También la reina Máxima de Holanda evade el pago de impuestos en la Argentina»1 en het bericht «Politiek wil opheldering over Argentijnse berichten rond belastingontduiking Máxima»2?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat Koningin Maxima, door in Argentinië niet de juiste waarde van bezittingen in onroerend goed op te geven, daar minder belasting heeft betaald dan zij had moeten doen? Zo ja, wat is uw mening daarover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

  De artikelen 10 en 41 van de Grondwet strekken mede tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden van het koninklijk huis, zoals nader uiteengezet en toegelicht in de voorlichting hierover van de Afdeling advisering van de Raad van State van 23 december 2010 (Kamerstuk 32 791, nr. 1). Deze voorlichting maakt in concrete zin onder meer duidelijk dat investeringen in onroerend goed in het buitenland behoren tot de persoonlijke levenssfeer en dat berichtgeving hierover daaraan op zichzelf niet afdoet. Verder blijkt uit de voorlichting dat een ijkpunt voor beantwoording van de vraag of het openbaar belang in de zin van artikel 41 Grondwet wordt geraakt, onder meer is het voldoen aan wet- en regelgeving. Het openbaar belang wordt hier niet geraakt.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat leden van het koninklijk huis een voorbeeldfunctie hebben? Zo ja, acht u in dit geval dat het desbetreffende lid een verkeerd voorbeeld heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z01736
Volledige titel: Het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1697
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Sneller over het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken