Kamervraag 2018Z22372

Het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'

Ingediend 28 november 2018
Beantwoord 9 januari 2019 (na 42 dagen)
Indiener Madeleine van Toorenburg (CDA)
Beantwoord door Mark Harbers (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22372.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1102.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Meisjes bedreigd door asielzoekers»?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven in hoeverre u de problematiek herkent, die in dit artikel wordt geschetst? Kunt u tevens aangeven of het vaker voorkomt, dat buurtbewoners bedreigd dan wel geïntimideerd worden door bewoners van een Asielzoekerscentrum (AZC)?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of er door het bestuur van een AZC kordaat wordt opgetreden in het geval dat buurtbewoners overlast ervaren van bewoners van een AZC? Welk pallet aan straf- en handhavingsmogelijkheden heeft het bestuur van een AZC tot haar beschikking teneinde hiertegen op te treden?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het bestuur van een AZC meer kan doen dan er in het artikel wordt gesteld? Beschikt het bestuur van een AZC, bijvoorbeeld, over de mogelijkheid een camera bij de uitgang van een AZC te hangen, teneinde daarmee overlast gevend gedrag tegen te gaan?
 • Vraag 5
  Er lijkt vaker sprake te zijn van overlast gevend gedrag van asielzoekers in het openbaar vervoer, kunt u dat bevestigen? Kunt u aangeven hoe vaak overlast gevend gedrag van asielzoekers in het openbaar vervoer voorkomt?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wat u tot nu toe doet teneinde overlast gevend gedrag van asielzoekers in het Nederlands openbaar vervoer tegen te gaan? Kunt u aangeven wat u van plan bent nog meer te doen tegen overlast gevend gedrag van asielzoekers in het openbaar vervoer?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat de problemen die deze asielzoekers veroorzaken in het openbaar vervoer wezenlijk zijn, het draagvlak voor de opvang van asielzoekers ondermijnen en daarom effectief moet worden aangepakt?
 • Mededeling - 20 december 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) van uw Kamer aan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Meisjes bedreigd door asielzoekers» (ingezonden 28 november 2018) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22372
Volledige titel: Het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1102
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'