Kamervraag 2018Z16182

Het bericht ‘Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?’

Ingediend 17 september 2018
Beantwoord 31 oktober 2018 (na 44 dagen)
Indiener Lisa Westerveld (GL)
Beantwoord door Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie economie markttoezicht media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z16182.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-470.html
1. Trouw, 14 september 2018
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat journalist/presentatrice Jaspers de KRO-NCRV-serie «Onze Boerderij» maakt, terwijl de presentatrice tegelijkertijd onder contract staat bij de beursgenoteerde veevoerfabrikant For Farmers? Hoe valt dit te rijmen met de wettelijke opdracht dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in een media-aanbod moet voorzien dat onafhankelijk is van commerciële invloeden?

  Naar aanleiding van de recente berichten in de media over de nevenfunctie van deze presentatrice, onderzoekt het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) de afspraken met deze presentatrice ten aanzien van dit programma. Het Commissariaat verricht dit onderzoek mede op grond van de artikelen 2.142a en 2.178 Mediawet, zoals uitgewerkt in de beleidsregels Governance en Interne Beheersing2 van het Commissariaat, en artikel 2.141 (het zogenaamde dienstbaarheidsverbod), zoals nader toegelicht in de Praktijkhandreiking Dienstbaarheidsverbod3 van het Commissariaat. Er kan niet worden vooruitgelopen op de uitkomsten van dit onderzoek. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek gereed zijn, zal ik uw Kamer hierover informeren.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat hier sprake is van belangenverstrengeling? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe duidt u de reactie van KRO-NCRV dat het tv-programma «Onze Boerderij» niet gesponsord is door veevoerfabrikant For Farmers, ondanks dat de doelstelling van het tv-programma in lijn is met de commerciële werkzaamheden van presentatrice Jaspers?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoe vaak komt het voor dat presentatoren in dienst van de NPO betaalde nevenfuncties hebben bij commerciële bedrijven? Wie controleert of er bij dergelijke constructies geen sprake is van belangenverstrengeling?

  In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van het bestuur van de betreffende publieke omroep zelf om vast te leggen wanneer sprake is van belangenverstrengeling en hoe hiermee wordt omgegaan. Het Commissariaat houdt toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Mediawet ten aanzien van governance en interne beheersing. In de beleidsregels Governance en Interne Beheersing4 geeft het Commissariaat aan dat publieke omroepen transparant moeten zijn over mogelijke belangenverstrengeling.
  Verder hebben de publieke omroepen zich te houden aan de Governancecode Publieke Omroep 2018.5 Daarin staan regels over integer handelen zoals hoe de besluitvorming door het bestuur van een landelijke publieke omroep over belangenverstrengeling in de dagelijkse praktijk plaatsvindt en hoe stakeholders moeten worden geïnformeerd.6

 • Vraag 6
  Welke regels en richtlijnen gelden momenteel voor medewerkers van de publieke omroep als het gaat om het verrichten van bezoldigde nevenfuncties?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Bent u van plan om met omroep KRO-NCRV deze kwestie te bespreken en eventuele regelgeving of richtlijnen aan te scherpen mocht dit nodig zijn?

  Graag verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen 2 tot en met 6.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z16182
Volledige titel: Het bericht ‘Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-470
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht ‘Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?’