Kamervraag 2018Z14687

Het artikel ‘Gemor over steun aan majoor Kroon’

Ingediend 17 augustus 2018
Beantwoord 12 september 2018 (na 26 dagen)
Indiener John Kerstens (PvdA)
Beantwoord door Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z14687.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-3174.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Gemor over steun aan majoor Kroon»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kloppen de in het artikel gedane beweringen omtrent de met de heer Kroon gemaakte afspraken om zijn juridische kosten te betalen, het daarmee gemoeide bedrag en het feit dat dat uiteindelijk meer zou zijn geweest dan afgesproken?

  De in het artikel vermelde afspraken met majoor Kroon omtrent het betalen van zijn juridische kosten zijn juist. De bedragen genoemd in het artikel zijn afgeronde bedragen en wijken daarom af van de exacte bedragen, die in het besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar zijn gemaakt.
  De initieel gemaakte afspraken bleken daarbij destijds niet afdoende.

 • Vraag 3
  Is met de heer Kroon twee maal een afspraak tot het betalen van juridische kosten gemaakt (nu van twee, met een tussenpoos van enkele jaren plaatsgevonden hebbende, juridische procedures omtrent verschillende feiten sprake is geweest) of is met de eerste afspraak een precedent geschapen voor (alle) toekomstige kwesties?

  Inderdaad zijn er voor de verschillende procedures aparte afspraken gemaakt.

 • Vraag 4
  Wat waren de gronden voor de hier aan de orde zijnde regeling(-en)? Wat was daarbij volgens u leidend: het voorkomen van reputatieschade van de heer Kroon of van Defensie?

  Beide afspraken met majoor Kroon vonden hun grondslag in artikel 115 van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR).

 • Vraag 5
  Hoe legt u deze afspraak/afspraken bijvoorbeeld aan andere medewerkers van Defensie uit, die tevergeefs een beroep op het betalen van juridische kosten doen? Kunt u zich het «interne gemor» waarvan in het hier aan de orde zijnde artikel gewag wordt gemaakt voorstellen?

  Elke aanvraag tot vergoeding van juridische kosten wordt op basis van de specifieke omstandigheden en feiten van het individuele geval beoordeeld.

 • Vraag 6
  Was u op de hoogte van bedoelde afspraak/afspraken? Hoe beoordeelt u deze? Zou u deze opnieuw (laten) maken?

  Zie de antwoorden op de vragen 4 en 5.

 • Vraag 7
  Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal malen dat Defensie juridische kosten van medewerkers in strafzaken voor haar rekening neemt, de overwegingen daarbij als ook het daarmee gepaard gaande bedrag?

  Nee, Defensie hanteert geen eenduidige en centrale vorm van registratie van de kosten van juridische bijstand die verleend wordt. Een overzicht verstrekken van het aantal malen en de daarbij behorende bedragen is daarom niet mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z14687
Volledige titel: Het artikel ‘Gemor over steun aan majoor Kroon’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-3174
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het artikel 'Gemor over steun aan majoor Kroon'