Kamervraag 2018Z12036

Het niet aansluiten van Standaard Bedrijfsindeling (SBI) op economische activiteiten in de digitale economie

Ingediend 21 juni 2018
Beantwoord 4 september 2018 (na 75 dagen)
Indiener Martin Wörsdörfer (VVD)
Beantwoord door Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen economie ict overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z12036.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-3075.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Handelsregister?

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het CBS-rapport «Measuring the internet economy in The Netherlands»?1

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening van de opstellers van het rapport (pagina2 dat de digitale economie buiten de Standaard Bedrijfsindeling valt en dat deze codering ontoereikend is om deze economische ontwikkelingen in beeld te krijgen?

  Ik deel de mening van de opstellers van het rapport (pagina 9) dat afbakening van de interneteconomie niet mogelijk is op basis van een selectie van SBI-codes. De internet economie raakt namelijk vrijwel alle sectoren.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat inzicht in deze economische activiteiten wenselijk is?

  Ja.

 • Vraag 5
  Bent u bereid zich in te spannen om de genoemde Standaard Bedrijfsindeling aan te (laten) passen zodat de indeling ook nieuwe ontwikkelingen in de digitale economie reflecteert? Zo ja, hoe denkt u dat dit kan worden bereikt?

  Allereerst valt op te merken dat de digitale economie conceptueel, laat staan statistisch, niet eenvoudig is af te bakenen. De focus moet dus niet per se gelegd worden op een nieuwe afbakening, maar veel meer op de vraag hoe het belang en impact van digitale ontwikkelingen gemeten kunnen worden.
  Niettemin zal ik in overleg gaan met CBS om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de SBI internationaal aan te passen om nieuwe ontwikkelingen in de digitale economie beter te reflecteren. Aanpassing van de internationale richtlijnen die de basis vormen voor de SBI vereisen brede consensus op Europees niveau.

 • Vraag 6
  Bent u, zo lang de Standaard Bedrijfsindeling onvoldoende aansluit bij de digitale economie, bereid het CBS te verzoeken zich in te spannen om ontwikkelingen van alternatieve meetmethodes in kaart te blijven brengen?

  Ja. In 2018 wordt bijvoorbeeld door het CBS de online omzet in de detailhandel in kaart gebracht en een eerste monitor van de platformeconomie opgesteld. In 2019 zal het CBS onderzoek «Measuring the internet economy in The Netherlands: a big data analysis» uit 2016 worden herhaald. Hiervoor stelt het Ministerie van EZK zowel reguliere als aanvullende financiering beschikbaar aan het CBS. Tenslotte, zoals aangekondigd in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, werken we aan een monitor om de digitale transformatie beter in kaart te brengen.

 • Vraag 7
  Zijn er nog meer organisaties of instellingen waar een bedrijfsindeling gehanteerd wordt die niet aansluit op de digitale economie? Zo ja, waar is dat en bent u bereid ook daar uitbreiding na te streven?

  Dit soort organisaties of instellingen zijn mij niet bekend.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z12036
Volledige titel: Het niet aansluiten van Standaard Bedrijfsindeling (SBI) op economische activiteiten in de digitale economie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-3075
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het niet aansluiten Standaard Bedrijfsindeling (SBI) op economische activiteiten in de digitale economie