Kamervraag 2017Z18412

Het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’

Ingediend 19 december 2017
Beantwoord 21 december 2017 (na 2 dagen)
Indiener Edgar Mulder (PVV)
Beantwoord door Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z18412.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-770.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold» waarin staat dat de heer Pechtold op 5 januari 2017 een appartement heeft gekregen van de Canadese diplomaat Serge Marcoux?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Aangezien het appartement aan de Seinpostduin een waarde zou vertegenwoordigen van 135.000 euro, hoe verhoudt deze waarde zich ten opzichte van:

  Over belastingaangelegenheden van een individuele belastingplichtige kan ik gelet op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen geen mededelingen doen.
  Het spreekt voor zich dat de Belastingdienst toeziet op een juiste wetstoepassing.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of, gezien de aard van de schenking, de schenkbelasting, de overdrachtsbelasting, de vermogensrendementsheffing en het eigenwoningforfait hierop van toepassing is? Hoe zijn deze bedragen berekend? Zijn deze bedragen al voldaan en zo ja, door wie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is het gebruikelijk dat voor de berekening van de overdrachtsbelasting de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) op de verkoopprijs in mindering wordt gebracht?

  In algemene zin geldt ter zake van de overdrachtsbelasting het volgende. Voor woningen geldt een tarief van 2% berekend over de waarde in het economische verkeer (of de tegenprestatie, indien die hoger is dan de waarde). Indien bij de verkrijging van een appartementsrecht een aanspraak wordt verkregen op een aandeel in het onderhoudsfonds van de Vereniging van Eigenaren, wordt over de waarde van die aanspraak geen overdrachtsbelasting geheven.

 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen voor 12:00 uur op woensdag 20 december 2017 beantwoorden?

  Ik heb de vragen zo snel als mogelijk beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z18412
Volledige titel: Het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-770
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder over het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’