Kamervraag 2017Z14445

Het raadplegen van de formatie en de Rijksoverheid

Ingediend 31 oktober 2017
Beantwoord 16 november 2017 (na 16 dagen)
Indiener Attje Kuiken (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z14445.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-429.html
 • Vraag 1
  Klopt het bericht op rijksoverheid.nl dat de archiefstukken van de formatie van Rutte-III niet op rijksoverheid.nl te raadplegen zijn?

  Op 27 oktober jongstleden zond de Minister-President uw Kamer afschriften van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest evenals afschriften van de aan de verkenner, informateurs en formateur toegezonden brieven, nota’s en adviezen. Dit formatie-archief is op 15 november 2017 geplaatst op www.kabinetsformatie2017.nl en is daarmee voor eenieder elektronisch raadpleegbaar. Het archief omvat ongeveer 1.500 stukken. De plaatsing op www.kabinetsformatie2017.nl heeft plaatsgevonden nadat uit privacyoverwegingen de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijke titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar zijn gemaakt. Voorafgaand aan deze plaatsing heeft het archief ter inzage gelegen bij het Ministerie van Algemene Zaken.

 • Vraag 2
  Kunt u hierop een toelichting geven, vooral hoe dit zich verhoudt tot de toezegging van de heer Mark Rutte in het debat over het eindverslag van de informateur ten aanzien van het formatiearchief? Zijn de documenten wel elders op een toegankelijke wijze te raadplegen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat zijn de mogelijkheden van rijksoverheid.nl om burgers te informeren over ingekomen standpunten inzake de formatie?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke omvang heeft het archief? Tot welke omvang kan rijksoverheid.nl documenten weergeven?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u de situatie dat, na een intransparant verkennings- en (in)formatieproces, ook nu nog geen online-inzicht wordt geboden in de totstandkoming en in lobbyactiviteiten die zijn uitgeoefend in de aanloop naar het nieuwe kabinet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Staat u achter het standpunt dat meer transparantie van lobbyactiviteiten gewenst is, zoals verwoord door het vorige kabinet in reactie op de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien» (Kamerstuk 34 376, nr. 4)?

  Ja.

 • Vraag 7
  Welke maatregel bent u bereid te nemen om te komen tot een meer open overheid?

  Zoals in het regeerakkoord staat, hecht het kabinet eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid (Woo) aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. In het regeerakkoord is aangekondigd dat het kabinet daartoe in overleg treedt met de initiatiefnemers van de Woo. Dit gesprek wordt momenteel gepland.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z14445
Volledige titel: Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het raadplegen van de formatie en de rijksoverheid (ingezonden 31 oktober 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-429
Volledige titel: Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het raadplegen van de formatie en de rijksoverheid (ingezonden 31 oktober 2017).