Kamervraag 2017Z14197

Het bericht ‘Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af’

Ingediend 25 oktober 2017
Beantwoord 6 november 2017 (na 12 dagen)
Indieners Joba van den Berg-Jansen (CDA), André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (PvdA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba openbare orde en veiligheid rampen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z14197.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-346.html
1. Trouw, 23 oktober 2017
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de regering van Sint-Maarten niet akkoord gaat met de voorwaarden die u hebt gesteld aan terbeschikkingstelling van financiële middelen voor de wederopbouw na orkaan Irma?

  Op 2 november jl. heeft een meerderheid van het parlement van Sint Maarten een motie aangenomen waarmee akkoord wordt gegaan met de Nederlandse voorwaarden voor het wederopbouwfonds, te weten de oprichting van een integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht. Dat is positief nieuws. Door de politieke crisis die op het eiland is ontstaan, is er echter nog veel onduidelijk.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen neemt u om rechtmatige, doeltreffende en doelmatige besteding van financiële middelen voor de wederopbouw van Sint-Maarten te borgen?

  Vanzelfsprekend moeten de projecten die met een Nederlandse bijdrage worden gefinancierd, voldoen aan voorwaarden die zien op een rechtmatige, doeltreffende en doelmatige besteding. De gestelde randvoorwaarden zien op een integere benutting van de financiële middelen voor de wederopbouw. Overige waarborgen worden nader uitgewerkt.

 • Vraag 4
  Wat is uw antwoord op het pleidooi van Sarah Wescott-Williams (bij brief van 14 oktober 2017 aan de Rijksministerraad, op persoonlijke titel) om de financiële steun los te koppelen van voorwaarden die niet direct te maken hebben met de transparantie, effectieve en efficiënte aanwending en besteding van de steun voor de wederopbouw vanuit Nederland?

  De gestelde randvoorwaarden hebben als doel een integere benutting van de financiële middelen voor wederopbouw te borgen en om goed functionerend, ordentelijk en ongecompromitteerd grenstoezicht te garanderen. Daarmee zijn ze direct gerelateerd aan een transparante, effectieve en efficiënte besteding van de Nederlandse bijdrage aan wederopbouw.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z14197
Volledige titel: Het bericht ‘Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-346
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Bosman over het bericht ‘Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af’