Kamervraag 2017Z14028

De benoeming van een topambtenaar van PvdA-huize op het ministerie van Buitenlandse Zaken

Ingediend 23 oktober 2017
Beantwoord 26 oktober 2017 (na 3 dagen)
Indiener Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Bert Koenders (PvdA)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z14028.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-305.html
1. De Telegraaf, 20 oktober 2017
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Met dank aan Koenders»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat René Cuperus, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, de Wiardi Beckman Stichting, is benoemd als «tegendenker» bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken?

  De heer Cuperus is per 1 oktober 2017 op een tijdelijke aanstelling met een duur van één jaar voor 24 uur per week bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangesteld en geplaatst in de vacante functie van «scholar in residence» bij de Eenheid Strategische Advisering (ESA).

 • Vraag 3
  Heeft voor deze functie een vacature, intern dan wel extern, open gestaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze vacature aan de Kamer doen toekomen?

  Nee, gelet op de zeer specifieke functievereisten en de korte duur en beperkte omvang van de aanstelling is ervoor gekozen om een shortlist van mogelijk geschikte kandidaten op te stellen. Ik verwijs hierbij naar mijn antwoord op vraag 7 met betrekking tot de openstelling van vacatures.

 • Vraag 4
  Kunt u toelichten welke sollicitatieprocedure de heer Cuperus heeft doorlopen voor zijn benoeming tot deze functie? Waren er meer kandidaten? Zo ja, hoeveel gesprekken zijn er gevoerd?

  Besloten is de heer Cuperus uit te nodigen voor een selectiegesprek met het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van ESA. Vervolgens heeft hij een voorstel voor een werkprogramma ingediend. Ten slotte heeft hij een afrondend gesprek gevoerd met het hoofd van ESA. Het arbeidsvoorwaardengesprek is gevoerd met een medewerker van de personeelsdienst.

 • Vraag 5
  Op welke wijze bent u persoonlijk betrokken geweest bij de benoeming van de heer Cuperus?

  Ik ben bij het besluit dat tot deze benoeming heeft geleid niet betrokken geweest.

 • Vraag 6
  Welke procedures en/of voorschriften kent de rijksoverheid voor het werven van nieuwe werknemers? Is het noodzakelijk dat vacatures intern dan wel extern open gezet worden? Zo ja, waarom is in het geval van de benoeming van de heer Cuperus hier niet voor gekozen?

  Voor werving van rijksambtenaren geldt het Besluit werving en selectie. Dat verplicht niet tot publicatie van alle vacante functies. Ook de interne voorschriften van mijn ministerie verplichten daar niet toe.

 • Vraag 7
  Acht u het wenselijk dat op hooggeplaatste functies binnen de Rijksoverheidsdienst personen zonder sollicitatieprocedure benoemd worden zonder enige tegenkandidaat?

  Vacante reguliere functies die niet met interne kandidaten kunnen worden ingevuld, worden in de regel extern gepubliceerd opdat een ieder zijn of haar belangstelling daarvoor kenbaar kan maken. In bijzondere gevallen waarin slechts voor een korte periode een kandidaat wordt gezocht die moet voldoen aan zeer specifieke functievereisten, kan van een publicatie worden afgezien en geschikt geachte kandidaten worden benaderd. Daarvan was sprake in het onderhavige geval. Ook de werving van de voorganger van de heer Cuperus – de heer Hoogduin – vond op deze wijze plaats.

 • Vraag 8
  Bent u bereid de benoeming van de heer Cuperus te herzien en de vacature voor de functie alsnog intern dan wel extern open te stellen voor het bredere publiek?

  Nee.

 • Vraag 9
  Kunt u deze vragen nog voor het aflopen van uw ambtstermijn beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z14028
Volledige titel: Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de benoeming van een topambtenaar van PvdA-huize op het Ministerie van Buitenlandse Zaken (ingezonden 23 oktober 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-305
Volledige titel: Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de benoeming van een topambtenaar van PvdA-huize op het Ministerie van Buitenlandse Zaken (ingezonden 23 oktober 2017).