Kamervraag 2017Z12690

Het landsbesluit van Curacao nr. 17/1922 van 5 september 2017

Ingediend 26 september 2017
Beantwoord 16 oktober 2017 (na 20 dagen)
Indieners André Bosman (VVD), Ronald van Raak
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12690.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-212.html
 • Vraag 1
  Kent u het landsbesluit van Curaçao nummer 17/1922 van 5 september 2017?

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre klopt het dat de bouw van dit nieuwe ziekenhuis niet alleen vertraagd is, maar ook nog eens 78 miljoen duurder is geworden?

  Dit is mij niet bekend, maar dat hoeft ook niet aangezien het een landsaangelegenheid betreft.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich de zorgen vanuit de Tweede Kamer ten aanzien van de kosten van de bouw van dit ziekenhuis?

  Ja.

 • Vraag 4
  In hoeverre waren de zorgen vanuit de Tweede Kamer ten aanzien van de kosten van de bouw van dit ziekenhuis dan ook terecht?

  Zoals beschreven in de beantwoording van de Kamervragen van 21 augustus 2017 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr.2) zal, in het geval dat de kosten voor de bouw van het ziekenhuis boven het geraamde budget komen of blijkt dat na ingebruikname van het ziekenhuis de jaarlijkse kosten hoger uitvallen dan eerder in de businesscase voorspeld, het land Curaçao daarvoor dekking moeten vinden binnen de eigen begroting. Curaçao is gehouden aan de aflossing- en rentebetalingen aan Nederland (ongeacht wanneer en hoe het nieuwe ziekenhuis in gebruik wordt genomen).

 • Vraag 5
  In hoeverre is het wenselijk dat er nu een «Ministeriële regisseur en toezichthouder» wordt benoemd? In hoeverre is het wenselijk dat deze functie betaald wordt vanuit de begrotingspost Gebouwen?

  Het besluit van de regering van Curaçao tot het instellen van een «Ministeriele regisseur en toezichthouder» zie ik tegen de achtergrond van de complexiteit en de uitdagingen die gepaard gaan met het HNO-project. De wijze waarop Curaçao uitvoering geeft aan het HNO-project is een verantwoordelijkheid van het land zelf, zo ook de wijze waarop de «Ministeriele regisseur en toezichthouder» wordt bekostigd. Het Cft zal beoordelen of de gevolgen hiervan in de begroting voldoen aan de normen, zoals beschreven in de Rijkswet financieel toezicht.

 • Vraag 6
  In hoeverre klopt het dat deze «Ministeriële Regisseur en Toezichthouder» deskundigen en administratieve ondersteuning krijgt? In hoeverre is dit wenselijk? Vanuit welke post in de begroting worden deze kosten gedekt?

  Zie antwoord op vraag 5.

 • Vraag 7
  Wat zijn de kosten van deze hele afdeling die onder de «Ministeriële Regisseur en Toezichthouder» komt te staan?

  Zie antwoord op vraag 5.

 • Vraag 8
  In hoeverre waren deze kosten onderdeel van de businesscase uit 2013? Zo nee, welke invloed hebben deze kosten op de businesscase?

  Voor zover bekend maken deze kosten geen deel uit van de business case en hebben zij daar dus ook geen invloed op.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12690
Volledige titel: Het landsbesluit van Curacao nr. 17/1922 van 5 september 2017
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-212
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bosman en Van Raak over het landsbesluit van Curaçao nr. 17/1922 van 5 september 2017