Kamervraag 2016Z21825

De verkeers(on)veiligheid op de N36

Ingediend 22 november 2016
Beantwoord 28 november 2016 (na 6 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
Beantwoord door Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z21825.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-598.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat er ook na uw bezoek aan de rijksweg N36 vele ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden op die weg? Hebben deze ongelukken nog geleid tot nadere inzichten over de verkeers(on)veiligheid van deze weg?

  Ja, ik heb kennisgenomen van de ongevallen die hebben plaatsgevonden op de N36. Deze ongevallen hebben geen nadere inzichten opgeleverd over de verkeersonveiligheid van de weg.

 • Vraag 2
  Heeft u er kennis van genomen dat plaatselijke en regionale bestuurders blijven aandringen op maatregelen?1

  Ja, daar heb ik kennis van genomen. In het kader van het programma Meer Veilig zijn op de N36 maatregelen gerealiseerd en nog in uitvoering.

 • Vraag 3
  Kunt u een lijst geven van de dodelijke ongevallen die u bekend zijn van de afgelopen tien jaar op de N36?

  In de periode 2006 – november 2016 vonden op de hoofdrijbaan op de N36 in totaal 16 dodelijke ongevallen plaats. Hierbij vielen 18 dodelijke slachtoffers.
  Jaar
  Aantal dodelijke ongevallen
  Aantal dodelijke slachtoffers
  2006
  0
  0
  2007
  1
  1
  2008
  2
  2
  2009
  1
  1
  2010
  0
  0
  2011
  1
  1
  2012
  5
  5
  2013
  1
  1
  2014
  3
  3
  2015
  1
  1
  2016
  1
  3

 • Vraag 4
  Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er op de N36 gevallen de afgelopen tien jaar?

  In de afgelopen tien jaar is sprake van 18 dodelijke slachtoffers op de N36.

 • Vraag 5
  Hoeveel dodelijk slachtoffers zijn er per wegkilometer gevallen op de 36 kilometer lange N36 in de afgelopen tien jaar?

  Op basis van de cijfers is dat 0,5 dodelijk slachtoffer per kilometer. Dit is voor het bepalen van de verkeersveiligheid geen gebruikelijke manier van vergelijken, onder andere omdat de intensiteit van het verkeer hierbij een relevante factor is.

 • Vraag 6
  Wat is het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers dat per kilometer N-weg valt?

  Een vergelijking van de verkeersonveiligheid van verschillende wegen in Nederland geschiedt op basis van het risicocijfer. Dit cijfer wordt berekend over het totaal aantal ernstige slachtofferongevallen gemiddeld over een periode van 3 jaar per miljard voertuigkilometers. Voor de N36 als geheel is het risicocijfer 0,017in de periode 2012–2014. Voor een vergelijkbare weg als de N36 is het risicocijfer 0,013 in de periode 2012–2014.

 • Vraag 7
  Hoeveel procent hoger of lager was het aantal dodelijke slachtoffers op de N36 in vergelijking met andere N-wegen en in vergelijking met alle wegen in Nederland?

  Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 6 wordt een vergelijking van de verkeersonveiligheid van wegen in Nederland gemaakt op basis van het risicocijfer. Deze wordt per type weg berekend om een goede vergelijking mogelijk te maken. Voor de N36 is het verschil met het gemiddelde van vergelijkbare wegen, 0,004. Dit cijfer verandert jaarlijks doordat het aantal ongevallen en de vervoersprestatie per jaar verschilt. Met de maatregelen die ik neem en zijn verwoord in het antwoord op vraag 9 beoog ik de veiligheid van de N36 structureel te verbeteren.

 • Vraag 8
  Als de N36 net zo veilig was als de gemiddelde N-weg in Nederland, hoeveel slachtoffers zouden daar dan gevallen zijn in de afgelopen tien jaar?

  Daar kan geen zinvolle uitspraak over worden gedaan. De verkeersveiligheid wordt berekend op basis van het risicocijfer zoals is toegelicht bij vraag 6.

 • Vraag 9
  Kunt u aangeven welke geplande werkzaamheden over de N36 wanneer uitgevoerd worden en hoeveel veiliger elk van deze maatregelen de weg zal maken?

  Voor het pakket van Meer Veilig 2-maatregelen op de N36 gaat het om een reductie van 1,5 ernstige slachtoffers voor het eerste jaar. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Voor de Meer Veilig 3-maatregelen (tranche 1 en 2 gezamenlijk) gaat het om een reductie van 6,1 ernstige slachtoffers voor het eerste jaar. De werkelijkheid kan hier echter om vele redenen van afwijken.
  Maatregel
  Periode
  Status
  Aanbrengen bermverharding
  2009
  Gerealiseerd
  Verlengen invoegstrook Westerhaar
  2009
  Gerealiseerd
  Verlengen invoegstroken Vriezenveen
  2013
  Gerealiseerd
  Verlengen invoegstrook Beerzerveld
  2013
  Gerealiseerd
  Reconstructie kruispunt en aanbrengen VRI kruispunt Beerzerweg
  2015
  Gerealiseerd
  Aanbrengen rammelstroken
  2015
  Gerealiseerd
  Verlengen en reconstructie middengeleider Aadorp
  2015
  Gerealiseerd
  Verlengen en reconstructie middengeleider Almelo-Noord
  2016
  Naar voren gehaald en gerealiseerd
  Verlengen uitvoegstroken Vriezenveen
  2016
  Naar voren gehaald en gerealiseerd
  Verlengen uitvoegstroken Westerhaar
  2016
  Naar voren gehaald en gerealiseerd
  Reconstructie aansluiting A35/N36
  2017
  Nog te realiseren
  Reconstructie bocht spoortunnel Wierden-Almelo, incl. aanpassing middengeleider
  2017/2018
  Nog te realiseren
  Aanbrengen middengeleider Hazepad en Smokkelpad en verlengen en reconstructie in- en uitvoegstroken
  2017/2018
  Nog te realiseren
  Verlengen en reconstructie uitvoegstrook Beerzerveld
  2017/2018
  Nog te realiseren
  Onderhoudswerkzaamheden zoals snoeiwerkzaamheden, schoonmaken en aanbrengen van nieuwe deklagen.
  Continue
  Continue
  Groot Onderhoud km 6.320–9.280 en km
  12.770–25.620, incl. aanpassen markering inhaalregime en aanbrengen zaagtandribbelmarkering
  2018
  Nog te realiseren
  Uitvoeren gedragsonderzoek samen met ROV Oost-Nederland
  2017–2018
  Opstartfase

 • Vraag 10
  Zullen de geplande werkzaamheden op de N36 leiden tot een weg die net zo veilig is als een gemiddelde N-weg?

  Bovengenoemde maatregelen hebben tot doel de verkeersveiligheid op de N36 te verbeteren en zijn gericht op de meest onveilige locaties, zoals aansluitingen met in- en uitvoegend verkeer en kruispunten. Onveilig weggedrag wordt ook gezien als een mogelijke oorzaak van de verkeersonveiligheid. Rijkswaterstaat heeft daarom met de regionale partners een aanpak in voorbereiding ten behoeve van gedragsbeïnvloeding op de N36.

 • Vraag 11
  Bent u bereid een plan te maken dat als doelstelling heeft om de N36 net zo veilig te maken als de gemiddelde N-weg en dat aan de Kamer te doen toekomen?

  Met de maatregelen zoals genoemd in het antwoord op vraag 9 beoog ik de veiligheid van de N36 structureel te verbeteren en zo op een vergelijkbaar niveau te krijgen als andere N-wegen. Daarnaast houd ik de veiligheid van de N36 en alle andere Rijkswegen constant in de gaten en neem ik waar nodig maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

 • Vraag 12
  Kunt u deze vragen een voor een vóór het notaoverleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voorzien op 28 november 2016 beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z21825
Volledige titel: De verkeers(on)veiligheid op de N36
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-598
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt over de verkeers (on)veiligheid op de N36