Kamervraag 2016Z19983

Het artikel 'België zet haatprediker uit naar Nederland'

Ingediend 1 november 2016
Beantwoord 20 december 2016 (na 49 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z19983.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-810.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «België zet haatprediker uit naar Nederland»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u het ermee eens dat deze imam Amaouch, die een gevaar is voor de Belgische samenleving logischerwijs ook een gevaar is voor Nederland? Zo neen, waarom niet?

  Het ontzeggen van het verblijf van een burger van de Unie om redenen van openbare orde of openbare veiligheid is mogelijk als het persoonlijke gedrag van de vreemdeling een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. In dit geval ontzegt België verblijf van een Nederlander op haar grondgebied. Nederland maakt een eigen afweging ten aanzien van de Nederlandse nationale veiligheid. Vooralsnog is er in Nederland geen informatie beschikbaar dat betrokkene ook voor de Nederlandse nationale veiligheid een dreiging vormt. Gezien de ervaringen die de Belgen met betrokkene hebben, houden wij de uitspraken en de gedragingen van betrokkene in Nederland de komende tijd nadrukkelijk in de gaten. Indien betrokkene in Nederland haatzaaiende uitspraken doet of oproept tot geweld wordt hier tegen opgetreden.

 • Vraag 3
  Bent u bereid deze imam uit Nederland te weren? Zo neen, waarom niet?

  Nederlanders kan de toegang tot Nederland niet worden geweigerd. Evenmin kunnen zij worden uitgezet. Uitzetten kan alleen wanneer iemand ongewenst vreemdeling is verklaard. Daartoe is het niet toekennen van een (tijdelijke) verblijfsstatus in Nederland of het intrekken van het Nederlanderschap een vereiste. Het intrekken van het Nederlanderschap (bij dubbele nationaliteit) is aan de orde als er bijvoorbeeld sprake is van fraude bij het verkrijgen van het
  Nederlanderschap, bij aanwijzingen dat betrokkene oorlogsmisdrijven, genocide of andere misdrijven tegen de menselijkheid heeft gepleegd of in geval sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor onder andere terroristische misdrijven. In deze casus is hier geen sprake van.

 • Vraag 4
  Indien u deze imam toch verwelkomt in Nederland, bent u dan bereid hem onmiddellijk te denaturaliseren, op te sluiten en zo spoedig mogelijk uit te zetten naar Marokko? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 23 november 2016

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over het artikel «België zet haatprediker uit naar Nederland» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat nog niet alle voor de beantwoording benodigde informatie beschikbaar is. Ik streef ernaar u de antwoorden zo snel mogelijk te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z19983
Volledige titel: Het artikel 'België zet haatprediker uit naar Nederland'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-810
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het artikel 'België zet haatprediker uit naar Nederland'