Kamervraag 2016Z15415

Het bericht van Cumela om voor 24 augustus 2016 duidelijkheid te geven over het verzoek van Cumela voor uitstel van het uitrijverbod mest

Ingediend 22 augustus 2016
Beantwoord 25 augustus 2016 (na 3 dagen)
Indieners Carla Dik-Faber (CU), Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), Johan Houwers (Houwers), Joram van Klaveren (GrBvK), Dion Graus (PVV), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Beantwoord door Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen landbouw organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z15415.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-3309.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de brief van brancheorganisatie Cumela over het uitrijverbod mest?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid voor 24 augustus 2016 duidelijkheid te geven over het verzoek van Cumela voor uitstel van het uitrijverbod mest en om serieus te overwegen uitstel van het uitrijverbod te verlenen? Zo nee, waarom niet?

  Op basis van het Besluit gebruik meststoffen is het niet toegestaan na 31 augustus drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib aan te wenden. Op basis van artikel 64 van de Wet bodembescherming kan vrijstelling worden verleend, nadat de Technische commissie bodem (TCB) is gehoord en voor zover het belang van de bescherming van de bodem zich niet tegen de vrijstelling verzet.
  Op 17 augustus 2016 heeft Cumela Nederland een verzoek ingediend «de uitrijdperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uit te stellen tot 16 september, maar liever 1 oktober». Op basis van het verzoek heb ik de TCB om advies gevraagd. Ik verwacht dit advies op korte termijn te ontvangen en zal daarna besluiten over een vrijstelling. Daarover zal ik, gezien het belang van duidelijkheid voor betrokkenen, zo snel mogelijk communiceren. Ik streef ernaar deze week een besluit te nemen en dit kenbaar te maken. Het feitelijk verlenen van de eventuele vrijstelling gebeurt door het plaatsen van een regeling in de Staatscourant.

 • Vraag 3
  Bent u bereid deze schriftelijke vragen voor 24 augustus 2016 te beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z15415
Volledige titel: Het bericht van Cumela om voor 24 augustus 2016 duidelijkheid te geven over het verzoek van Cumela voor uitstel van het uitrijverbod mest
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-3309
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Geurts, Lodders, Graus, Dik-Faber, Dijkgraaf, Van Klaveren en Houwers over het bericht van Cumela om voor 24 augustus 2016 duidelijkheid te geven over het verzoek van Cumela voor uitstel van het uitrijverbod mest