Kamervraag 2016Z12431

De financiering van de rechtspraak

Ingediend 20 juni 2016
Beantwoord 27 september 2016 (na 99 dagen)
Indieners Judith Swinkels (D66), Gert-Jan Segers (CU), Michiel van Nispen (SP), Liesbeth van Tongeren (GL)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z12431.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-909.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel over de financiering van de rechtspraak in rechtsstatelijk kader? Kunt u daarbij gemotiveerd aangeven waar u zich in herkent en waarin niet?1
 • Vraag 2
  In hoeverre wordt op dit moment de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid gewaarborgd bij de totstandkoming van de begroting van de rechtspraak?
 • Vraag 3
  Welke betekenis geeft u aan de doelmatigheidsfactor bij het vaststellen van het budget van de rechtspraak? In hoeverre spelen deze overwegingen van doelmatigheid slechts een marginale rol bij het bepalen van de hoogte van de begroting voor het primaire proces?
 • Vraag 4
  Op welke manier voorziet het huidige financieringssysteem in een adequaat budget voor vernieuwing? Wat is uw reactie op de suggestie om standaard een bedrag beschikbaar te stellen voor elk nieuw project of programma? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Wat zijn de redenen dat extra middelen in verband met extra werklast naar aanleiding van nieuwe wetvoorstellen pas bij de eerstvolgende vaststelling van de tarieven een rol kunnen spelen?
 • Vraag 6
  Wat is uw reactie op de suggestie om de financiering van een hogere of lagere werklast als gevolg van nieuwe wetgeving te verbeteren door bij het aannemen van de wet door de regering en het parlement de financiering van de rechtspraak op dit punt expliciet te regelen?
 • Vraag 7
  Wat zijn de redenen dat u zich vanaf 2010 niet houdt aan uw eigen instroomprognoses? In hoeverre spelen hierbij overwegingen van doelmatigheid en dus de (beperkte) beschikbare middelen bij uw ministerie een rol?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat het in strijd is met de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) indien doelmatigheidsoverwegingen een meer dan marginale rol spelen bij de vaststelling van het budget van de rechtspraak? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Op welke manier gaat u uitvoering geven aan de aanbeveling van het Europees netwerk van de Raden van de rechtspraak die is opgenomen in zijn verklaring van Warschau van 3 juni 2016, namelijk dat het budget van de rechtspraak gebaseerd moet zijn op objectieve en transparante criteria?2
 • Vraag 10
  Welke mogelijkheden ziet u om de begroting van de rechtspraak los te trekken van de begroting van uw ministerie of het in ieder geval zo te regelen dat problemen op uw begroting geen invloed hebben op het budget van de rechtspraak?
 • Mededeling - 12 juli 2016

  Op 23 juni 2016 vond het wetgevingsoverleg over de jaarverantwoording 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie plaats. Tijdens dat overleg zijn door de heer Van Nispen (SP) vragen gesteld over de financiering van de rechtspraak. Hij heeft daarbij ook verwezen naar vragen die hierover zijn gesteld in kader van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016. Ik heb tijdens het wetgevingsoverleg geconstateerd dat verschillende vragen rond het thema financiering en positionering van de Rechtspraak bij elkaar komen en dat die een bredere afweging vergen. Ik heb uw Kamer na het zomerreces een brief over dit onderwerp toegezegd. In deze brief worden ook deze schriftelijke vragen betrokken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z12431
Volledige titel: De financiering van de rechtspraak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-909
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Swinkels, Van Tongeren en Segers over de financiering van de rechtspraak