Kamervraag 2016Z07766

Het bericht dat er onderzoek komt naar de Arbeidsinspectie inzake DuPont

Ingediend 15 april 2016
Beantwoord 7 juni 2016 (na 53 dagen)
Indieners Paul Ulenbelt , Eric Smaling (SP)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden economie industrie werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z07766.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2765.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het bericht dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de voormalige Arbeidsinspectie, onderzoek gaat doen naar het functioneren van diezelfde Arbeidsinspectie inzake de lycrafabriek van DuPont?1

  Ik vind het belangrijk om de feiten op een rij te krijgen. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de feiten omtrent het gebruik van de stof DMAC bij de Lycra fabriek, de destijds gehanteerde werkprocessen en de daarbij behorende risicobeheersingmaatregelen (in het kader van blootstelling van werknemers) die het bedrijf hanteerde. Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn brief die gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen aan uw Kamer wordt gezonden.

 • Vraag 2
  Kunt u toelichten wat de Inspectie SZW precies gaat onderzoeken?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Waarom wordt het onderzoek beperkt tot de periode van 1975 tot 1990?

  In de media wordt de nadruk op die periode gelegd, maar het onderzoek wordt niet beperkt tot die periode. Het zal lopen vanaf de jaren zeventig tot het tijdstip waarop niet meer met de bedoelde risicovolle stoffen werd gewerkt.

 • Vraag 4
  Is er sprake van externe supervisie op het onderzoek? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet?

  Ik heb in het kader van een zorgvuldige aanpak de Audit Dienst Rijk (ADR) betrokken bij het proces.

 • Vraag 5
  Wanneer wordt de Kamer op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek?

  In november 2016 ontvangt u de resultaten van het onderzoek.

 • Mededeling - 20 mei 2016

  Hierbij deel ik u mee dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Ulenbelt en Smaling (beide SP) over het bericht «dat er een onderzoek komt naar de Arbeidsinspectie inzake DuPont» (2016Z07766) niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, omdat ik de antwoorden op de Kamervragen samen met de door u gevraagde brief ter voorbereiding van het door u gevraagde debat aan u wil sturen. Ik verwacht dat op korte termijn te kunnen doen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z07766
Volledige titel: Het bericht dat er onderzoek komt naar de Arbeidsinspectie inzake DuPont
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2765
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ulenbelt en Smaling over het bericht “dat er onderzoek komt naar de Arbeidsinspectie inzake DuPont”