Kamervraag 2016Z07763

Aanhoudende misstanden rondom zwanendrifters in het Groene Hart

Ingediend 15 april 2016
Beantwoord 24 mei 2016 (na 39 dagen)
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z07763.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2606.html
1. Uitzending «Zwanendrifters voor de rechter», EenVandaag, 11 april 2016.
 • Vraag 1
  Heeft u de uitzending gezien van EenVandaag van maandag 11 april 2016 over de rechtszaak tegen de zwanendrifters?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat personen die veroordeeld worden voor overtredingen op de Flora- en faunawet geen recht hebben op een jachtvergunning? Bent u bereid de jachtvergunning van de zwanendrifters in te laten trekken indien zij veroordeeld worden voor een of meerdere van de waslijst van 12 pagina’s aan overtredingen op de Flora- en faunawet waar zij nu voor terecht staan? Zo nee, waarom niet?

  Het is aan de korpschef van politie om te beslissen over een eventuele intrekking van door hem verleende jachtakten bij geconstateerde overtredingen van de Flora- en faunawet.

 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat de melder van misstanden rondom zwanenjacht en zwanendriften zich onveilig voelt en dat haar auto onlangs is bekogeld met bevruchte zwaneneieren? Hoe bent u van plan om op korte termijn ervoor te zorgen dat melders beter beschermd worden?

  Ik betreur de gevoelens van onveiligheid bij de melder. Naar aanleiding van deze meldingen heeft de politie de surveillance rondom de woning van de melder verhoogd. De politie bekijkt per melding of en welke maatregelen moeten worden getroffen ter bescherming van de melder.

 • Vraag 4
  Wat vindt u ervan dat zwanendrifters die geen ontheffing meer hebben om jonge zwanen uit de natuur te onttrekken nu zwaneneieren rapen, thuis uitbroeden en de uitgekomen zwanen alsnog verkopen?

  Het rapen van eieren van in het wild levende knobbelzwanen is op grond van de Flora- en faunawet slechts toegestaan in het kader van schadebestrijding, na verkregen ontheffing door de provincie. Het thuis laten uitbroeden van de geraapte eieren en het verkopen van uitgekomen zwanen zijn evenwel niet toegestaan.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om het rapen van zwaneneieren voor commerciële doeleinden te verbieden als onderdeel van uw reeds aangekondigde verbod op zwanendriften? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 22 april 2016

  De vragen van het lid Thieme (PvdD) over aanhoudende misstanden rondom zwanendrifters in het Groene Hart (kenmerk 2016Z07763, ingezonden 15 april 2016) kunnen niet binnen de gestelde termijn beantwoord worden. De reden van uitstel is dat voor het inzamelen van informatie en de interdepartementale afstemming meer tijd nodig is. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z07763
Volledige titel: Aanhoudende misstanden rondom zwanendrifters in het Groene Hart
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2606
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Thieme over aanhoudende misstanden rondom zwanendrifters in het Groene Hart