Kamervraag 2016Z03844

De financiële puinhoop in Amsterdam

Ingediend 23 februari 2016
Beantwoord 16 maart 2016 (na 22 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur gemeenten rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z03844.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1884.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Zware kritiek op Asscher»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe oordeelt u over de Amsterdamse financiële puinhoop?

  Het is aan de gemeenteraad van Amsterdam om hierover een oordeel uit te spreken.

 • Vraag 3
  Ziet u, gezien de chaos, reden om specifieke maatregelen te treffen? En zo ja, welke?

  Het is aan de gemeenteraad van Amsterdam om zich uit te spreken of specifieke maatregelen noodzakelijk zijn. Het is daarnaast aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, als financieel toezichthouder op de gemeenten, te oordelen of de begroting van de gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Daar is in het geval van de gemeente Amsterdam sprake van. De gemeente is financieel gezond. Het onderzoek in Amsterdam richtte zich dan ook niet op de financiële positie maar op de financiële functie van de gemeente.
  Als de provincie van oordeel is dat de begroting niet sluitend is, wordt de gemeente onder preventief toezicht geplaatst. De toezichthouder maakt dan afspraken met de gemeente om er voor te zorgen dat dit structureel en reëel evenwicht weer wordt bereikt.

 • Vraag 4
  In hoeverre acht u de vicepremier, die te weinig prioriteit gaf aan het op orde brengen van de Amsterdamse financiële huishouding, in staat om op verantwoorde wijze om te gaan met de miljarden van de begroting SZW?

  Het is aan de Tweede Kamer om uiteindelijk te oordelen of een Minister op een verantwoorde wijze is omgegaan met de middelen zoals opgenomen in de door de Tweede Kamer goedgekeurde begroting. Na afloop van het begrotingsjaar legt het kabinet verantwoording af over de uitgaven. Alle ministeries maken een jaarverslag die het Ministerie van Financiën bundelt in het rijksjaarverslag. Er is ook een toelichting op het rijksjaarverslag: het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). De jaarverslagen en het FJR moeten eerst goedgekeurd worden door de Algemene Rekenkamer. Daarna biedt de Minister van Financiën ze aan de Tweede Kamer aan op Verantwoordingsdag en kan de Tweede Kamer hierover oordelen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z03844
Volledige titel: De financiële puinhoop in Amsterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1884
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over de financiële puinhoop in Amsterdam