Kamervraag 2014Z16107

De radicale prediker ‘Tarik ibn Ali’ uit België die naar Gouda komt

Ingediend 19 september 2014
Beantwoord 10 oktober 2014 (na 21 dagen)
Indieners Peter Oskam (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Gert-Jan Segers (CU)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z16107.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-227.html
1. «Haatprediker niet welkom in Gouda, christenen vragen om keiharde aanpak.» De Telegraaf, 17 september 2014.
2. https://www.youtube.com/watch?v=3HYQ-S54PSw,https://www.youtube.com/w…
 • Vraag 1
  Heeft u er kennis van genomen dat de imam Tarik Chadlioui, beter bekend als Tarik ibn Ali, binnenkort naar Gouda komt om daar te prediken?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Op wiens uitnodiging komt deze imam naar Gouda?

  Op uitnodiging van het Gezamenlijke Moskee Bestuur in Gouda

 • Vraag 3
  Bent u bekend met de radicale boodschappen die deze imam verkondigt?2

  Ik heb kennis genomen van de boodschappen van deze imam.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat voorkomen moet worden dat deze extremistische en verwerpelijke teksten van deze imam verspreid worden in Nederland?

  Op dit moment hebben wij geen aanwijzingen dat deze persoon naar Nederland komt om een haatzaaiende of opruiende boodschap te verkondigen. Hij is eerder in Nederland geweest en er zijn toen geen toespraken met haatzaaiende of opruiende boodschap verkondigd. Er zijn afspraken gemaakt tussen het moskeebestuur en de lokale overheid dat er geen haatzaaiende of opruiende uitingen zullen plaatsvinden.
  Het is vanuit integratief oogpunt niet wenselijk dat er boodschappen worden verkondigd die in strijd zijn met onze waarden en normen. In het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme van augustus 2014 (Kamerstuk 29 754, nr. 253) wordt o.a. aandacht besteed aan het wegnemen van (de voedingsbodem voor) radicalisering. Tevens kunnen lokale overheden en politie, waar nodig, aanvullende maatregelen nemen om de rust en orde te handhaven. Daarbij kunnen diverse mogelijkheden worden gebruikt om dergelijke predikers te weren, bijvoorbeeld door het stellen van eisen aan de locatie of zichtbare aanwezigheid bij bijeenkomsten al dan niet van politiemensen.
  In het geval dat deze persoon zich toch schuldig maakt aan haatzaaien of oproepen tot geweld met in extremistisch kader, zal er strafrechtelijk worden opgetreden.

 • Vraag 5
  Gaat u, zoals ook aangekondigd in uw eigen landelijke actieprogramma, deze haatzaaiende imam weren uit Gouda en zo ja, met welke middelen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven of er een strafrechtelijk onderzoek naar de uitlatingen van deze imam loopt in België en hierover eventueel contact opnemen met uw Belgische ambtsgenoot?

  Ik heb hierover contact gehad met de Belgische autoriteiten. Ik heb op dit moment geen informatie over een strafrechtelijk onderzoek naar deze persoon wegens zijn uitlatingen.

 • Vraag 7
  Zijn u meer gevallen van haatzaaiende imams uit het buitenland bekend die op korte termijn naar Nederland dreigen te komen? Zo ja, om welke imams en steden gaat het?

  Op dit moment zijn bij mij geen verdere gevallen bekend.

 • Vraag 8
  Welke mogelijkheden bestaan er om haatzaaiende imams die beschikken over een paspoort uit een lidstaat van de Europese Unie te weren uit Nederland?

  Voor personen met een paspoort uit de Europese Unie geldt binnen het Schengen-gebied vrij verkeer. Voor personen van buiten het Schengen-gebied zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten geldt dat het bestaand beleid is om personen die een bedreiging voor de openbare orde en/of de nationale veiligheid vormen geen visum te verlenen. Voor EU-onderdanen geldt, anders dan voor niet-EU-onderdanen, dat toegangsweigering op deze gronden alleen kan plaatsvinden indien er concrete aanwijzingen zijn dat er ernstige strafbare feiten ophanden zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z16107
Volledige titel: De radicale prediker ‘Tarik ibn Ali’ uit België die naar Gouda komt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-227
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Oskam,Omtzigt en Segers over de radicale prediker ‘Tarik ibn Ali’ uit België die naar Gouda