Kamervraag 2014Z14430

De CBS cijfers met dramatische dalende verkoop van diesel en LPG, die volgens de regeringspartijen op merkwaardige wijze helemaal niets met de verhoging van de accijns te maken zouden kunnen hebben evenals de volharding van de regering dat deze accijnsverhoging €280 miljoen oplevert dit jaar

Ingediend 27 augustus 2014
Beantwoord 16 september 2014 (na 20 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z14430.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2930.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de CBS-cijfers over de verkoop van de brandstof in de maanden januari tot en met juni 2014?1

  Ik heb kennis genomen van de CBS-cijfers over de verkoop van brandstof.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat de dieselverkoop gedaald is met meer dan 9% in de maand juni 2014? En de dat de verkoop van LPG met meer dan 28% is ingestort?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Beoordeelt u de cijfers van het CBS als objectief en geschikt om beleid op te baseren?

  Ja.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de daling van de verkoop van motorbrandstoffen voor het overgrote deel te danken is aan de accijnsverhoging die per 1 januari jl. is doorgevoerd?
 • Vraag 5
  Kunt u een update van tabel 1, 2, 3 en 4 uit de brief over de evaluatie van de accijnsverhoging (Kamerstuk 33 752, nr. 93) aan de Kamer doen toekomen, waarin de gegevens van de eerste zes maanden verwerkt zijn?
 • Vraag 6
  Kunt u ook een update geven van de tabellen en grafieken in de bijlage bij die brief aan de Kamer, voor zover de informatie voorhanden is, en dan in ieder geval van de tabellen met inkomsten van de accijnzen en de grafiek met de liters benzine en diesel wegverkeer en de omzet van de detailhandel?
 • Vraag 7
  Hoe hoog was de raming van de accijnsinkomsten, uitgesplitst per brandstofsoort, in de Miljoenennota bijna een jaar geleden?

  Zoals in de antwoorden op Kamervragen over de Voorjaarsnota 2014 (Kamerstuk 33 940, nr. 2, antwoord op vraag 43) is aangegeven bedraagt de raming in de Miljoenennota 2014 van de accijns op lichte olie (benzine) 4,1 miljard euro en de accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie (diesel en LPG) 4,0 miljard euro.
  Zoals in hetzelfde antwoord is aangegeven is deze uitsplitsing van de brandstofaccijnzen naar lichte olie respectievelijk minerale oliën op basis van de aangepaste verdeling van de kasontvangsten van deze twee accijnssoorten over de jaren 2010–2013 en de tot dan gerealiseerde maanden van 2014. Dit betekent dat de verdeling zoals in de Miljoenennota 2014 die op Prinsjesdag vorig jaar is gepubliceerd ook is aangepast, omdat er anders vreemde mutaties (zowel mutaties van 2013 op 2014, als mutaties tussen opeenvolgende ramingen voor 2014) worden gepresenteerd. Dit is in lijn met wat hierover is opgenomen in de accijnsbrief van 28 mei 2014 (Kamerstuk 33 752, nr. 93) en in antwoorden op Kamervragen bij deze brief (Kamerstuk 33 752, nr. 96), dat voortaan langs de aangepaste verdeling zal worden gerapporteerd.

 • Vraag 8
  Hoe hoog was de raming van de accijnsinkomsten, uitgesplitst per brandstofsoort, in de Voorjaarsnota 2014?

  Zoals in de antwoorden op Kamervragen over de Voorjaarsnota 2014 (Kamerstuk 33 940, nr. 2, antwoord op vraag 43) is aangegeven bedraagt de raming in de Voorjaarsnota 2014 van de accijns op lichte olie (benzine) 4,0 miljard euro en de accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie (diesel en LPG) 3,9 miljard euro.

 • Vraag 9
  Hoe hoog is de huidige raming van de accijnsinkomsten, uitgesplitst per brandstofsoort?
 • Vraag 10
  Hoeveel zijn de ramingen nu al naar beneden bijgesteld?
 • Vraag 11
  Hoe hoog is de meeropbrengst in accijnzen die u geraamd had bij de Miljoenennota?
 • Vraag 12
  Zou u, met de kennis van nu, de accijnsverhoging per 1 januari 2014, weer doorvoeren?
 • Vraag 13
  Bent u bereid de accijnsverhoging op diesel en LPG terug te draaien, nu die niets oplevert?
 • Vraag 14
  Is het ondertussen tijd om de grenseffecten van de accijnsverhogingen en van btw-tarieven op te nemen in de modellen die het Ministerie van Financiën hanteert voor de ramingen?

  Het effect van beleidsmaatregelen wordt door het kabinet ex ante weergegeven. Dit is het effect van beleidsmatige tariefwijziging en/of grondslagaanpassing zonder rekening te houden met gedragseffecten, economische ontwikkelingen en allerlei andere relevante ontwikkelingen (zoals in dit geval een steeds zuiniger wagenpark). Deze wijze van boeken is conform de begrotingsregels die sinds jaar en dag worden gehanteerd, ook door dit kabinet. In de raming van de totale jaarontvangsten van de verschillende belastingsoorten wordt – uiteraard – wel rekening gehouden met alle relevante factoren die van invloed zijn op de ontvangsten. De opeenvolgende ramingen van de begrotingscyclus zijn telkens gebaseerd op de meest recente inzichten van de economische ontwikkeling (conform het CPB) en alle andere relevante ontwikkelingen en realisaties.

 • Vraag 15
  Hoeveel heeft de accijnsverhoging opgeleverd?
 • Vraag 16
  Hoeveel zou het in werkelijkheid en volgens de ramingen kosten om de accijnsverhoging op LPG en diesel terug te draaien?
 • Vraag 17
  Bent u bereid deze vragen voor 9 september aanstaande te beantwoorden zodat er nog voor Prinsjesdag een extra debat over gevoerd kan worden?

  Het is niet gelukt om de vragen voor de door u gewenste datum te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z14430
Volledige titel: De CBS cijfers met dramatische dalende verkoop van diesel en LPG, die volgens de regeringspartijen op merkwaardige wijze helemaal niets met de verhoging van de accijns te maken zouden kunnen hebben evenals de volharding van de regering dat deze accijnsverhoging €280 miljoen oplevert dit jaar
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2930
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de CBS cijfers van de verkoop van diesel en LPG