Kamervraag 2014Z08637

De samenstelling van de staatscommissie Herijking ouderschap

Ingediend 14 mei 2014
Beantwoord 10 juni 2014 (na 27 dagen)
Indieners Pia Dijkstra (D66), Liesbeth van Tongeren (GL)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z08637.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2160.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de tweet van 15 maart 2014 van professor Nuytinck, lid van de Staatscommissie herijking ouderschap, waarin hij stelt: «...Mijn mening is bekend: nooit meer dan twee juridische ouders en nooit meer dan twee gezagdragers!»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dit niet getuigt van een onbevangen houding die wenselijk is voor een lid van de Staatscommissie herijking ouderschap?

  Alle leden van de staatscommissie Herijking ouderschap zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring. Zij zullen gelet op hun kennis en ervaring allen zo goed als zeker (al dan niet in het openbaar geuite) opvattingen hebben over de (deel)onderwerpen waarmee zij zich de komende jaren zullen bezighouden.
  Dat er over onderwerpen als draagmoederschap en meerouderschap verschillend wordt gedacht, was mede aanleiding om de staatscommissie in het leven te roepen. Er is dan ook getracht de staatscommissie heterogeen samen te stellen.
  Vanzelfsprekend acht ik het van belang dat de leden openstaan voor de kennis, ervaring en opvattingen van elkaar. Het enkele feit dat (bijvoorbeeld) prof. Nuytinck zich, voorafgaand aan zijn benoeming in de staatscommissie, door middel van een tweet heeft gemengd in het maatschappelijk debat, betekent niet dat hij vooringenomen zou zijn ten aanzien van de uitkomsten van het werk van de staatscommissie of niet open zou staan voor de kennis, ervaring en opvattingen van de andere leden. Er is geen aanleiding om de benoeming van prof. Nuytinck te heroverwegen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om de deelname van professor Nuytinck aan de Staatscommissie herijking ouderschap te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 4 juni 2014

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de samenstelling van de staatscommissie Herijking ouderschap (ingezonden 14 mei 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z08637
Volledige titel: De samenstelling van de staatscommissie Herijking ouderschap
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2160
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Pia Dijkstra en Van Tongeren over de samenstelling van de staatscommissie Herijking ouderschap