Kamervraag 2014Z03942

De loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis

Ingediend 4 maart 2014
Beantwoord 22 april 2014 (na 49 dagen)
Indieners Mei Li Vos (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Beantwoord door Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z03942.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1770.html
1. RTV Noord, «Noorden tegen loonverdubbeling Enexis-top», 2 maart 2014
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de loonverdubbeling voor de Enexis-top, die de Raad van Commissarissen van plan zou zijn te geven?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt dit bericht? Zo ja, wat is de reden van deze loonverdubbeling?

  Netbeheerder Enexis valt onder het wettelijk bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Daarmee is de maximaal vast te stellen bezoldiging op 130% van een ministerssalaris genormeerd. De Raad van Commissarissen (RvC) van Enexis heeft samen met de RvC van netbeheerder Alliander op 15 januari 2014 gereageerd in het kader van de consultatie over het voorontwerp van het wetsvoorstel waarmee de norm van de WNT van 130% naar 100% van het ministerssalaris wordt teruggebracht.2 De brief gaat in op de gevolgen van het wetsvoorstel vanuit het perspectief van de netwerkbedrijven. De inhoud van deze brief is door sommige aandeelhouders als een voorstel tot loonverdubbeling geïnterpreteerd. Deze lezing is door Enexis ontkend. Het is op basis van de WNT in ieder geval niet mogelijk om een loonsverhoging vast te stellen waarmee de maximale bezoldigingsnorm wordt overschreden.

 • Vraag 3
  Is het waar dat Enexist in haar eigen gebied geen concurrenten heeft, en dus niet op een echte vrije markt opereert?

  Het netwerkbedrijf Enexis Holding N.V. bestaat uit een netbeheerder en enkele bedrijfsonderdelen die aanverwante infrastructurele activiteiten uitvoeren. De netbeheerder voert zijn netbeheertaken binnen zijn verzorgingsgebied uit als monopolist. Concurrentie tussen energietransportnetten zou tot maatschappelijk en economisch inefficiënte uitkomsten leiden. Deze netbeheertaken zijn gereguleerd middels de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De tarieven die de netbeheerder in rekening brengt zijn gereguleerd door de ACM. De overige bedrijfsactiviteiten mogen wel in concurrentie met derden plaatsvinden.

 • Vraag 4
  Is het waar dat Enexis een 100% publieke overheids-NV is, met slechts overheden als aandeelhouder?

  Nederland kent geen speciale «overheids-N.V.»-structuur. Enexis Holding N.V. is een reguliere privaatrechtelijke vennootschap. Wel berusten in gevolge artikel 93 van de Electriciteitswet 1998 en artikel 85 van de Gaswet alle aandelen van een netbeheerder bij de staat, provincies, gemeenten of andere openbare lichamen. De aandeelhouders van Enexis zijn de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Limburg, Groningen, Drenthe, Flevoland en diverse gemeenten.

 • Vraag 5
  Hoe is in het licht van het bovenstaande de loonverdubbeling te kwalificeren?

  Zie het antwoord op vraag 2

 • Vraag 6
  Valt Enexis onder de Wet normering topinkomens, die het salaris van de top maximeert op 130% van een ministerssalaris? Zo nee, kunt u overheids-NV’s zoals Enexis onder de Wet normering topinkomens brengen?

  Ja, zie het antwoord op vraag 2

 • Mededeling - 26 maart 2014

  Met betrekking tot de schriftelijke vragen van de leden Kerstens en Mei Li Vos aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over de loonverdubbeling bij Enexis, ingezonden per 4 maart 2014 met kenmerk 2014Z03942, deel ik u mede dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de beantwoording, ook bij de organisatie die in de vraagstelling wordt genoemd, en het vervolgens afstemmen van de antwoorden, vergt meer tijd. De beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z03942
Volledige titel: De loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1770
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Mei Li Vos over de loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis