Kamervraag 2014Z03458

Over de uitspraak van de minister dat er goede gesprekken zijn met de advocaat van een slachtoffer van identiteitsfraude en zijn toezegging de Kamer hierover te informeren

Ingediend 21 februari 2014
Beantwoord 17 maart 2014 (na 24 dagen)
Indieners Peter Oskam (CDA), Sharon Gesthuizen (SP), Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z03458.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1430.html
1. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 108-4-1
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van onder andere het Wetboek van Strafrecht in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden (Kamerstukken 33 352) in de Tweede Kamer?1 Herinnert u zich voorts de specifieke vragen die tijdens deze behandeling zijn gesteld over één van de beroemdste slachtoffers van identiteitsfraude, namelijk de heer Kowsoleea?

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat u tijdens hierboven genoemde behandeling heeft aangegeven dat er goede gesprekken zijn met de advocaat van de heer Kowsoleea, dat u gaande deze gesprekken de Kamer niet zal informeren en dat als er conclusies zijn getrokken, u de Kamer wel informeert?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de gesprekken tussen de landsadvocaat en de heer Kowsoleea al op een dood spoor zitten sinds 3 december 2012 en dat te kennen is gegeven dat de conclusie van de overheid, na overleg met de betrokken departementen, is dat er geen aanleiding wordt gezien om de mogelijkheden van een regeling met de heer Kowsoleea verder te onderzoeken?

  Nee, met de advocaat van betrokkene heeft overleg plaatsgevonden. Het laatste gesprek dateert van 16 april 2013. Namens de Staat is tijdens dat gesprek gevraagd om onderbouwing van de gestelde onrechtmatigheid en het causaal verband tussen het aan de Staat verweten handelen en de geclaimde schade. Een dergelijke onderbouwing is nodig om de mogelijkheden van een nadere regeling met betrokkene verder te onderzoeken, naast hetgeen in eerdere instantie al aan hem is betaald.
  De advocaat van betrokkene heeft hierop aangegeven dat hij zich nog nader met zijn cliënt wil beraden over een reactie. Overigens herkent de Landsadvocaat zich niet in de in vraag 4 vervatte weergave van het gesprek van 16 april 2013.

 • Vraag 4
  Wat bedoelde u tijdens genoemde wetsbehandeling met de bewoordingen «goede gesprekken»? Hoe verhoudt zich dat tot de mededeling op 16 april 2013 dat de betrokken ministeries en politiekorpsen niet met een financieel voorstel voor compensatie zouden komen en dat het ministerie desnoods zou doorprocederen tot de Hoge Raad?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u van mening dat u op 4 juli 2013 de Kamer juist en volledig heeft geïnformeerd met uw opmerking dat er goede gesprekken zijn met de advocaat van de heer Kowsoleea? Zo ja, hoe dan?

  Ja. Het is niet gebruikelijk om in uw Kamer inhoudelijk in te gaan op een lopende individuele zaak. Ik heb derhalve volstaan met een procedurele opmerking hierover.

 • Vraag 6
  Wat kan de Kamer afleiden uit het feit dat u sindsdien de Kamer niet meer heeft geïnformeerd over deze zaak? Betekent dit dat er nog geen conclusies zijn getrokken? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie mijn antwoord op vraag 3 en 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z03458
Volledige titel: Over de uitspraak van de minister dat er goede gesprekken zijn met de advocaat van een slachtoffer van identiteitsfraude en zijn toezegging de Kamer hierover te informeren
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1430
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Gesthuizen, Helder en Oskam over zijn uitspraak dat er goede gesprekken zijn met de advocaat van een slachtoffer van identiteitsfraude en zijn toezegging de Kamer hierover te informeren