Kamervraag 2014Z02030

Een pervers effect van de energiebelasting

Ingediend 5 februari 2014
Indieners Paulus Jansen (SP), Arnold Merkies (SP)
Onderwerpen belasting economie financiën overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z02030.html
1. SLEA, Vrijhandelsoptiek, 3 februari 2014
2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 90
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Kunnen aardbevingen het energiebelastingslandschap opschudden?»1 Herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op eerdere vragen over de grote verschillen in energiebelasting per eenheid nuttige energie voor elektriciteit en gas?2
 • Vraag 2
  Onderschrijft u de analyse dat een kleinverbruiker per eenheid geleverde energie bij elektriciteit zes keer zoveel energiebelasting betaalt als bij gas?
 • Vraag 3
  Onderschrijft u de conclusie dat dit verschil negatieve effecten heeft op de realisatie van de doelstellingen van de regering met betrekking tot energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening? Deelt u de mening dat deze ongelijke fiscale behandeling ook een belemmering vormt voor het (door middel van energiebesparing en/of switchen naar warmtepompen e.d.) verlagen van de jaarproductie van het Slochterenveld?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om de Kamer uiterlijk bij het Belastingplan 2015 te informeren over een herziening van de energiebelasting, waarbij de stip op de horizon is: het tarief is ongeacht de energiedrager gebaseerd op een prijs per kJ geleverde energie?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z02030
Volledige titel: Vragen van de leden PaulusJansen en Merkies (beiden SP) voor de Staatssecretaris van Financiën over een pervers effect van de energiebelasting (ingezonden 5 februari 2014).