Kamervraag 2013Z20783

Het ontslag na melding misstanden moskee-internaten

Ingediend 31 oktober 2013
Beantwoord 27 november 2013 (na 27 dagen)
Indiener Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen bestuur gemeenten ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z20783.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-626.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Klokkenluider moskee-internaten ontslagen»?1

  ja.

 • Vraag 2
  Hoe duidt u het gegeven dat een medewerker die ernstige misstanden heeft gemeld bij een moskee-internaat, vervolgens gehinderd werd bij de uitvoering van zijn wettelijke taak, uiteindelijk ontslagen is?

  Over de rechtspositionele situatie van individuele ambtenaren en de afwegingen die daarbij door het betreffende bevoegd gezag zijn gemaakt kunnen geen mededelingen worden gedaan. De uiteindelijke beoordeling van de in deze zaak door de gemeente Rotterdam genomen rechtspositionele besluiten is aan de rechter. Het past mij als minister niet om commentaar te geven op het feitencomplex in deze zaak. Het is de gemeente Rotterdam die het ontslagbesluit heeft genomen en het is nu aan de rechter om dat ontslag te beoordelen.
  Als het rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) naar mogelijke misstanden in de deelgemeente Feijenoord door de rechter in dit verband relevant wordt geacht, zal hij dat bij zijn beoordeling van het ontslag betrekken.
  Ik verwijs u verder naar de eerdere beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Van Klaveren (ingezonden 2 juli 2013), Vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel nr. 2954

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt het ontslag van deze dappere medewerker zich tot de bevindingen in het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten dat er sprake was van PvdA-cliëntelisme, machtsbederf en intimidatie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u het inzicht dat deze medewerker geen ontslag, maar juist extra waardering verdient voor het aan de kaak stellen van zowel veiligheidsproblemen bij de illegale poldermadrassa als bestuurlijke misstanden in het stadsdeel? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om de betreffende ambtenaar zijn baan terug te geven en de verantwoordelijke bestuurder aan te pakken voor de misstanden?

  Ik ben niet voornemens te interfereren in een zaak die tot de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam moet worden gerekend.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z20783
Volledige titel: Het ontslag na melding misstanden moskee-internaten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-626
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over het ontslag na melding misstanden moskee-internaten