Kamervraag 2013Z20201

De arbeidsomstandigheden bij de Aldi

Ingediend 21 oktober 2013
Beantwoord 31 oktober 2013 (na 10 dagen)
Indiener Pieter Heerma (CDA)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z20201.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-387.html
1. NOS Teletekst p.108, 18 oktober 2013
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat de Inspectie SZW stevige kritiek heeft op de arbeidsomstandigheden bij de Aldi?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de inspectie van mening is dat er sprake is van zorgwekkende arbeidsomstandigheden bij de Aldi, te hoge werkdruk, ongewenste omgangsvormen en te weinig aandacht voor gezondheidsschade bij medewerkers? Wat uw het oordeel over deze bevindingen?

  Het onderzoek door de Inspectie SZW loopt nog. De Inspectie heeft de directie en de medezeggenschap van Aldi, conform de reguliere werkwijze in deze, de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen op de voorlopige bevindingen. Na verwerking van deze zienswijze stelt de Inspectie haar definitief oordeel op en beslist over de in te zetten handhavingsinstrumenten.

 • Vraag 3
  Klopt het dat er binnenkort een gesprek plaats vindt tussen de inspectie en de Aldi over haar bevindingen?

  Er is reeds in het kader van het onderzoek diverse keren overleg geweest met de directie. Ook is de directie aangeboden een zienswijze te kunnen indien (Zie het antwoord op vraag 2).

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er gestart moet worden met een plan van aanpak om tot verbeteringen te komen als het gaat om de arbeidsomstandigheden bij de Aldi? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om er op toe te zien dat hiermee wordt gestart?

  Zodra het onderzoek is afgerond en de inzet van de interventies is bepaald, zal ik de Kamer zoals al eerder toegezegd informeren over de conclusies ten aanzien van de onderzochte klacht.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van dit plan van aanpak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z20201
Volledige titel: De arbeidsomstandigheden bij de Aldi
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-387
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Pieter Heerma over de arbeidsomstandigheden bij de Aldi