Kamervraag 2013Z07921

Mogelijke belastingontwijking door leden van het koninklijk huis

Ingediend 18 april 2013
Beantwoord 14 mei 2013 (na 26 dagen)
Indieners Jesse Klaver (GL), Bram van Ojik (GL)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen bestuur koninklijk huis
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z07921.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2219.html
1. «Belastingontwijking Oranjes private zaak», Metronieuws 16 april 2013.
2. Handelingen Tweede Kamer 2008 – 2009, nr. 49, pag. 4123 – 4125. …
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat volgens de staatssecretaris van Financiën de belastingheffing van leden van het Koninklijk Huis een private zaak is?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke ontwijkingsconstructie is precies gehanteerd?

  Ten aanzien van de met belastingheffing verbonden wettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer verschillen leden van het koninklijk huis niet van andere belastingplichtigen. Er is geen reden hierin wijziging te brengen. Het enkele feit dat er publicaties plaatsvinden over belastingheffing bij belastingplichtigen die behoren tot het koninklijk huis doet hieraan niet af. Dit is eens te meer het geval waar het belastingheffing betreft die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De voorlichting van de Raad van State d.d. 23 december 2010 (Kamerstukken II 2010/1, 32 791, nr. 1, p. 17–19) bevat terzake een nadere beschouwing.

 • Vraag 3
  In hoeverre verschilt deze ontwijkingsconstructie van de constructie die enkele jaren geleden door Prinses Christina is gebruikt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat vindt u van de opvattingen van toenmalig Tweede- Kamerlid Weekers (VVD)2 dat belastingparadijzen en belastingconstructies misschien wel wettelijk kunnen zijn, maar daarmee niet wenselijk? Kunt u daarop reflecteren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u het er mee eens dat verwacht mag worden dat leden van het Koninklijk Huis die belastingvrijstellingen genieten zich onthouden van belastingtrucs? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om maatregelen te treffen zodat het voor Nederlanders geldende belastingregime onverkort op leden van het Koninklijk Huis wordt toegepast? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z07921
Volledige titel: Mogelijke belastingontwijking door leden van het koninklijk huis
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2219
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van Ojik en Klaver over mogelijke belastingontwijking door leden van het Koninklijk Huis