Kamervraag 2013Z05234

De verhoogde verplichte heffing van het af te schaffen Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)

Ingediend 15 maart 2013
Beantwoord 17 april 2013 (na 33 dagen)
Indieners Paul Ulenbelt , Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z05234.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1990.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het feit dat het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) de verplichte heffingen voor ondernemers heeft verhoogd van € 79 naar € 110?

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de antwoorden op vragen over de aanstaande facturen van de product- en bedrijfschappen?1

  Ja.

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt uw antwoord dat «mogelijk nog heffingen moeten worden opgelegd» zich tot een verhoging van 40%?

  In reactie op de door u hierboven aangehaalde vragen, heb ik aangegeven dat schappen bestuurslichamen zijn met een eigen bestuur, verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om heffingen op te leggen waarop overeenkomstig de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt toegezien door de SER. In verband met de door de schappen zelf te financieren afwikkeling kan niet algemeen worden bepaald of, en in welke mate, het redelijk is dat schappen afzien van het opleggen van heffingen. Het HBD-bestuur heeft aangegeven dat zij vanwege de aanstaande opheffing bij het vaststellen van de algemene heffing is uitgegaan van het uitgangspunt dat de heffing over 2013 de laatste heffing zal zijn. Het HBD-bestuur heeft daarom in de algemene heffing de kosten van de afbouw van de organisatie meegerekend, waardoor de hoogte van de algemene heffing is toegenomen. Naast de voorziening voor de afbouw, geeft HBD aan dat de verhoging ook deels is te wijten aan hogere inkoopkosten, het wegvallen van subsidies en het feit dat er minder ondernemingen onder de werkingssfeer van het bedrijfschap vallen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze stijging overbodig en onwenselijk is?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid het gesprek aan te gaan met het HBD om deze stijging terug te draaien?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Kunt u reageren op berichten dat een verplichting HBD-heffing in 2014 niet uitgesloten is?2

  Ik zal uw Kamer, zoals toegezegd tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, dit voorjaar informeren over het traject tot opheffing van de product- en bedrijfschappen. De schappen zullen officieel worden opgeheven op het moment dat het wetstraject tot opheffing is afgerond. Tot dat moment is niet uit te sluiten dat schappen nog een heffing opleggen. Zoals hierboven weergegeven heeft het HBD-bestuur aangegeven dat zij er bij de berekening van de hoogte van de heffing voor 2013 van uit is gegaan dat in 2014 geen heffing wordt opgelegd. Het HBD-bestuur heeft eind 2012 een afbouwplan vastgesteld dat voorziet in het beëindigen, danwel overdragen van activiteiten eind 2013. Ook heeft het bestuur toegezegd zich tot het uiterste in te spannen om een heffing in 2014 te voorkomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z05234
Volledige titel: De verhoogde verplichte heffing van het af te schaffen Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1990
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Ulenbelt over de verhoogde verplichte heffing van het af te schaffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)