Kamervraag 2013Z04722

Het artikel "Patrick Illidge seen in tape apparently accepting bribe"

Ingediend 11 maart 2013
Beantwoord 12 maart 2013 (na 1 dagen)
Indieners Ronald van Raak , Pierre Heijnen (PvdA), André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur criminaliteit de nederlandse antillen en aruba openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z04722.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1565.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Patrick Illidge seen in tape apparently accepting bribe»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wanneer heeft u kennisgenomen van het feit dat op het filmpje is te zien? Was de informatie wel al beschikbaar op het departement?

  Ik heb kennis genomen van de opname. Over het moment van de mogelijke beschikbaarheid van de film bij de AIVD kunnen geen mededelingen worden gedaan.

 • Vraag 3
  Deelt u de indruk dat deze film wijst op mogelijke omkoping van tenminste één lid van het openbaar bestuur op Sint Maarten?

  Het is aan het Openbaar Ministerie van Sint Maarten om nader onderzoek te verrichten en te bepalen of en zo ja wie vervolgd zou moeten worden. Het onderzoek daar is inmiddels gaande. Er is op diverse plaatsen huiszoeking verricht en daarbij is materiaal voor onderzoek in beslag genomen.

 • Vraag 4
  Deelt u de indruk dat het hierbij gaat om omkoping in relatie tot prostitutie – dat op Sint Maarten verboden is – en daarmee tot criminaliteit?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat zelfs alle schijn van mogelijke omkoping vermeden dient te worden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Is het mogelijk dat, nu de naam van de minister van Justitie van Sint Maarten in verband is gebracht met deze mogelijke transacties, het land Sint Maarten hier nog zelfstandig in kan optreden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Is het Openbaar Ministerie op Sint Maarten in staat en bevoegd om onderzoek te doen naar deze handelingen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 8
  Is er op dit moment onderzoek gaande naar de minister van Justitie van Sint Maarten ten aanzien van de mogelijke relaties die hij heeft, mogelijk via een bedrijvenconstructie, met een of meerdere bordelen op Sint Maarten?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 9
  Is de video al sinds september 2012 in roulatie? Zijn de mensen die kennis hebben gehad van deze informatie strafbaar? Geldt dat ook voor Statenleden, ministers en de minister-president van Sint Maarten?

  Neen.

 • Vraag 10
  Is hier een rol voor de Rijksrecherche weggelegd? Zo ja, wat is deze en zo nee, waarom niet? Kan de Rijksrecherche alleen op verzoek van Sint Maarten worden ingezet?

  Neen, de Rijksrecherche is een dienst van het land Nederland, niet van het Koninkrijk. Zij kan alleen optreden in Nederland, en hooguit op Sint Maarten worden ingezet als door Sint Maarten een verzoek tot ondersteuning door de Rijksrecherche zou worden ingediend.

 • Vraag 11
  Is er door deze zaak sprake van internationale imagoschade voor het Koninkrijk en/of Nederland?

  Zie het antwoord op de vragen 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

 • Vraag 12
  Welke rol heeft de minister-president van Sint-Maarten in dit dossier?

  De minister-president van Sint Maarten is de voorzitter van de Sint Maartense ministerraad. Ik heb contact gehad met haar en zij heeft mij te kennen gegeven dat de berichtgeving bij haar bekend is en haar aandacht heeft.

 • Vraag 13
  Ziet u hier een aanleiding om artikel 43, tweede lid van het Statuut, de zogenaamde waarborgfunctie, toe te passen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  Neen, de zgn. waarborgfunctie van het Koninkrijk zoals geregeld in artikel 43, tweede lid, van het Statuut komt aan de orde wanneer in het desbetreffende land structureel geen redres mogelijk blijkt te zijn van een ontoelaatbare toestand ten aanzien van de handhaving van de mensenrechten, de rechtszekerheid of de deugdelijkheid van bestuur2.

 • Vraag 14
  Kunt u deze vragen op zo kortst mogelijke termijn beantwoorden?

  Bij dezen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z04722
Volledige titel: Het artikel "Patrick Illidge seen in tape apparently accepting bribe"
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1565
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Bosman, Van Raak en Heijnen over het artikel “Patrick Illidge seen in tape apparently accepting bribe”