Kamervraag 2013Z03162

De klacht van de kerken tegen Nederland over het vreemdelingenbeleid

Ingediend 15 februari 2013
Beantwoord 7 maart 2013 (na 20 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie migratie en integratie organisatie en beleid religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03162.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1524.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de klacht die de Conferentie van Europese Kerken heeft ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten over de wijze waarop Nederland illegalen behandelt?1

  De betreffende klacht is mij bekend nu deze de Regering op 7 februari 2013 is toegezonden door het Europees Comité voor Sociale Rechten. Het Comité deelde daarbij mede dat deze toezending vooralsnog ter kennisneming was. Tijdens zijn bijeenkomst in maart zal het Comité besluiten of en zo ja, wanneer de Regering om een reactie zal worden gevraagd. Gelet daarop acht ik het niet juist in dit stadium in te gaan op de merites van de klacht of om op een beslissing van het Comité vooruit te lopen.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van de uitspraak van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dat Nederland het recht van mensen op voedsel, kleding, medische bijstand en onderdak onvoldoende nakomt en dat het Nederlandse vreemdelingenbeleid derhalve in strijd is met artikel 13.4 en 31.2 van het Europees Sociaal Handvest?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Gaat u de uitspraak van het Europees Comité afwachten of gaat u al maatregelen nemen om gehoor te geven aan de oproep van de PKN? Bent u ermee bekend dat hiertoe ook door het landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en Terugkeerbeleid (LOGO) is opgeroepen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het voor mensen moeilijker is om terug te keren naar land van herkomst vanaf de straat dan vanuit de opvang? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03162
Volledige titel: De klacht van de kerken tegen Nederland over het vreemdelingenbeleid
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1524
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Gesthuizen over de klacht van de kerken tegen Nederland over het vreemdelingenbeleid