Kamervraag 2013Z02441

Het bericht dat er nauwelijks controle is op het rookverbod in de horeca

Ingediend 7 februari 2013
Beantwoord 1 februari 2013 (na -6 dagen)
Indieners Gerard Schouw (D66), Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z02441.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1481.html
1. «Nauwelijk controle op rookverbod», Telegraaf, 4 februari 2013, p. 1
2. «Meer roken door slechte handhaving», Telegraaf, 4 februari 2013, p. 3
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Nauwelijks controle op rookverbod»?1

  De strekking van het bericht laat ik voor rekening van de Telegraaf.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2012 slechts 3000 gerichte rookcontroles uitvoerde, terwijl het rookverbod in ruim 60.000 horecagelegenheden geldt? Zo ja, deelt u de mening dat dit te weinig controles zijn om het rookverbod effectief te handhaven?

  De gehele horecasector bestaat uit ongeveer 43.000 horecagelegenheden. Daarnaast is er de paracommerciële sector van verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen die een buffet of kantine in eigen beheer hebben.
  Uitsluitend binnen de cafésector en de discotheekbranche wordt het rookverbod slecht nageleefd. Het betreft een segment van ongeveer 10.000 horeca-inrichtingen. Binnen dit segment hebben in 2012 3154 gerichte inspecties plaatsgevonden. Binnen de huidige mogelijkheden van de NVWA is het toezicht zo optimaal mogelijk vormgegeven.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de NVWA in sommige delen van Nederland geen controles uitvoert? Zo ja, kunt u aangeven in welke delen van Nederland er wel en in welke delen er niet wordt gecontroleerd, en bent u bereid de controles gelijkmatiger over het land te verdelen?

  Dit klopt niet, in principe wordt een verantwoorde spreiding nagestreefd.
  Uiteraard wordt in dunbevolkte gebieden minder gecontroleerd. Daarbij is ook een adequate ondersteuning van de politie bij gerichte acties een punt van betekenis.
  In bijgaand2 overzicht uit 2012 staan de controlebezoeken per gemeente weergegeven.3

 • Vraag 4
  Klopt het dat de NVWA in sommige horecagelegenheden meerdere controles uitvoert, terwijl andere zaken nooit worden gecontroleerd? Zo ja, kunt u dat toelichten?

  Het kan zeker voorkomen dat sommige horecagelegenheden frequenter worden gecontroleerd dan andere omdat ze als notoire overtreder te boek staan. Het kan ook zijn dat door toeval andere gelegenheden nooit gecontroleerd zijn, of omdat er nooit klachten over zijn gemeld.
  Sinds het najaar van 2012 gaat de NVWA vaker over op integrale gemeentelijk controle om alle bij elkaar gelegen horecagelegenheden binnen een kort tijdsbestek te kunnen controleren.

 • Vraag 5
  Hoeveel inspecteurs stelt de NVWA beschikbaar voor het handhaven van het rookverbod?

  Zeven horecateams zijn naast het toezicht op de voedselveiligheid tevens belast met het toezicht op de rookvrije horeca. De formatie van het aantal inspecteurs bedraagt 144,7.

 • Vraag 6
  In hoeveel gevallen hebben controles in 2012 geleid tot maatregelen, zoals waarschuwingen en boetes? Kunt u het totaal aantal van de maatregelen uitsplitsen naar waarschuwingen, eerste overtredingen (600 euro), tweede overtredingen (1200 euro), derde overtredingen (2400 euro) en vierde overtredingen (4500 euro)?

  Het aantal schriftelijke waarschuwingen bedroeg 352. Voor een eerste overtreding zijn 1 394 boetes opgelegd (114 nog van € 300 en 1 280 van € 600), voor een tweede overtreding 181 (30 nog van € 600 en 151 van € 1200), voor een derde overtreding 84 (13 nog van € 1 200 en 71 van € 2400) en voor een vierde overtreding 62 (3 nog van € 2 400 en 59 van € 4 500).

 • Vraag 7
  Klopt het dat de NVWA naast de rookcontroles nog 13.000 andere inspecties heeft uitgevoerd naar onder meer brandveiligheid en hygiëne, en dat bij een deel van die controles ook gekeken is of er asbakken op tafel staan?2 Kunt u aangeven om hoeveel extra «asbakcontroles» het gaat? In hoeveel gevallen hebben deze controles geleid tot maatregelen?

  Naast de gerichte rookcontroles hebben er nog 14.074 voedselveiligheidinspecties binnen de horeca plaatsgevonden, waarbij het roken eveneens een aandachtspunt is.
  Voor wat betreft het rookverbod hebben deze controles geleid tot het opmaken van 200 schriftelijke waarschuwingen en 485 boeterapporten.

 • Vraag 8
  Hoeveel gerichte rookcontroles bent u voornemens uit te voeren in 2013?

  Voor 2013 staan 4000 gerichte rookcontroles gepland.

 • Vraag 9
  Bent u bereid het aantal rookinspecties structureel te verhogen? Zo nee, waarom niet?

  Ik onderzoek op dit moment de mogelijkheden om de handhavingscapaciteit te vergroten. De ontwikkeling van de benodigde capaciteit is mede afhankelijk van de stand van de naleving.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z02441
Volledige titel: Het bericht dat er nauwelijks controle is op het rookverbod in de horeca
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1481
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Pia Dijkstra en Schouw over het bericht dat er nauwelijks controle is op het rookverbod in de horeca