Kamervraag 2012Z15088

Het bericht dat studenten die door ziekte studievertraging hebben opgelopen een langstudeerboete krijgen opgelegd

Ingediend 15 augustus 2012
Beantwoord 29 augustus 2012 (na 14 dagen)
Indiener Carola Schouten (CU)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15088.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3325.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Zieke student toch beboet»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het bericht dat studenten die door ziekte studievertraging hebben opgelopen toch verhoogd collegegeld moeten betalen, ondanks het feit dat voor (chronisch) zieken een uitzondering geldt op de langstudeermaatregel, zoals is vastgelegd in de wet en door u is toegezegd?

  In de wet was al geregeld dat gehandicapte of chronisch zieke studenten met studiefinanciering een extra uitloopjaar krijgen voordat de langstudeerdersmaatregel op hen van toepassing is. De wet is op 31 juli jl. begunstigend gewijzigd (Stb. 2012, nr. 360) voor chronisch zieke en gehandicapte studenten die geen studiefinanciering krijgen, zoals deeltijdstudenten. Zij hebben nu ook recht op een extra uitloopjaar. Tevens is geregeld dat voor studenten die vanwege een tijdens de bachelor- of masteropleiding ontstane handicap of chronische ziekte niet in staat zijn die opleiding met goed gevolg af te sluiten en een nieuwe, passende opleiding zijn gaan volgen, de teller van de langstudeerdersmaatregel weer op nul gaat. Dit had ik toegezegd aan de Kamer.
  De studenten die onder deze regelingen vallen, hoeven niet het hogere collegegeld te betalen gedurende het extra uitloopjaar.
  Daarnaast kent de wet de mogelijkheid om in bijzondere gevallen zoals ziekte een beroep te doen op het profileringsfonds van de instelling. De studenten betalen dan betalen wel het hogere collegegeld, maar kunnen daar (gedeeltelijk) compensatie voor krijgen. De instelling beslist hierover.
  DUO doet er alles aan om de studenten zo goed mogelijk te informeren, maar omdat er op korte termijn veel wijzigingen in de langstudeerdersmaatregel zijn geweest, is het mogelijk dat de informatievoorziening door DUO gedurende enkele dagen niet helemaal volledig of niet juist is geweest.

 • Vraag 3
  Voldoen alle instellingen aan de eis in de wet dat zij regels moeten opstellen voor uitzonderingsgevallen, zoals studenten met een handicap of ziekte? Kunnen studenten die door ziekte studievertraging oplopen niet altijd een beroep doen op het profileringsfonds?

  Ik ga er vanuit dat instellingen zich aan de wet houden. Studenten kunnen wegens bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door zwangerschap, ziekte of anderszins, een beroep doen op het profileringsfonds (artikel 7.51 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Het is aan de instelling deze aanvraag te beoordelen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de groep gedupeerde studenten?

  Voor zover er sprake is van gedupeerde studenten, is dit inmiddels gebeurd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15088
Volledige titel: Het bericht dat studenten die door ziekte studievertraging hebben opgelopen een langstudeerboete krijgen opgelegd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3325
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Schouten over het bericht dat studenten die door ziekte studievertraging hebben opgelopen, een langstudeerboete krijgen opgelegd