Kamervraag 2012Z15058

Over een stijgend aantal loonbeslagleggingen

Ingediend 14 augustus 2012
Beantwoord 4 september 2012 (na 21 dagen)
Indiener Mariëtte Hamer (PvdA)
Beantwoord door Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht financiën inkomensbeleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15058.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3360.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht «150 000 jongeren zwaar in de schulden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de zorg over het stijgende aantal loonbeslagleggingen, met name de stijging onder jongeren, met 20 procent?

  Uit informatie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) blijkt dat het aantal loonbeslagen stijgt. De precieze omvang van deze stijging is niet bekend, omdat geen landelijke registratie van loonbeslagen plaatsvindt.
  Op basis van de onlangs door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde Verordening gegevensverstrekking zal de KBvG in de toekomst de beschikking krijgen over gegevens die betrekking hebben op de werkzaamheden van haar leden, waaronder ook beslagleggingen. De verordening wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en treedt dit najaar in werking.
  Ongeacht de precieze omvang van de stijging van het aantal loonbeslagen is de stijging zorgelijk,
  omdat het erop wijst dat ook het aantal personen met betalingsachterstanden stijgt. De stijging van het aantal huishoudens met betalingsachterstanden blijkt overigens ook al uit de «Monitor betalingsachterstanden Meting 2011» (Kamerstukken II 20011/12, 33 000 XV, nr. 66).

 • Vraag 3
  Kent u het rapport «Paritas Passé« van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, waaruit blijkt dat er vaak meerdere schuldeisers tegelijk beslag leggen, zonder dat deze schuldeisers dit van elkaar weten?2

  Ja.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat mensen aangegane financiële verplichtingen moeten nakomen, maar dat er wel een minimale wettelijke bescherming moet bestaan bij schuldenproblematiek en dat deze goed moet worden gewaarborgd?

  Ja, essentieel uitgangspunt is dat het vertrouwen in het handelsverkeer vergt dat aangegane financiële verplichtingen ook worden nagekomen en als dat niet gebeurt, dat dat rechtens ook kan worden afgedwongen. De keerzijde is dat ten behoeve van de schuldenaar een bepaald bestaansminimum als rechtsbescherming is geregeld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u de situatie, waarbij schuldenaren steeds vaker terecht komen op een besteedbaar bedrag dat lager is dan de beslagvrije voet, te weten 90 procent van de bijstandsnorm?

  In de brief van 28 juni 2012 in het kader van de behandeling van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 15) heeft het kabinet aangegeven een standpuntbepaling naar aanleiding van het rapport «Paritas Passé Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden» over te laten aan het volgende kabinet. Uw vragen zullen worden meegenomen in genoemde standpuntbepaling.

 • Vraag 6
  Deelt u de zorg dat dit tot onhoudbare situaties leidt? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat er een eenvoudige rangorde moet zijn tussen concurrente en preferente crediteuren en dat de huidige beslagwetgeving te complex is? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Bent u bereid om een inhoudelijke reactie aan de Kamer te sturen over het rapport «Paritas Passé» en een reactie te geven op de in dit rapport geschetste situaties en aanbevelingen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15058
Volledige titel: Over een stijgend aantal loonbeslagleggingen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3360
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Hamer over een stijgend aantal loonbeslagleggingen