Kamervraag 2012Z14662

Het idee om CAO's 'ramadan-proof' te maken

Ingediend 20 juli 2012
Beantwoord 7 september 2012 (na 49 dagen)
Indieners Ino van den Besselaar (PVV), Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Leers , Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden cultuur en recreatie religie werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14662.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3406.html
1. Spitsnieuws, 20 juli 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «CAO Ramadan-proof»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat er in Nederland, met haar joods-christelijke cultuur, nooit collectieve arbeidsovereenkomsten waarbij men rekening houdt met de islamitische ideologie algemeen verbindend verklaard dienen te worden? Zo neen, waarom niet?

  Het is mogelijk dat werkgevers en werknemers in goed onderling overleg afspraken maken over het faciliteren van werknemers bij deelneming aan (religieuze) activiteiten, feesten of feestdagen. Zie ook het antwoord op vraag 3.
  Maar het is op grond van de gelijke behandelingswetgeving niet geoorloofd direct onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, tenzij er wet- of regelgeving van kracht is die het directe onderscheid rechtvaardigt. Cao-bepalingen waarin direct onderscheid wordt gemaakt in de arbeidsvoorwaarden worden niet algemeen verbindend verklaard.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wat de kosten zijn voor de economie (qua ziekmeldingen, langzamer werken, kortere werkdag en moskeebezoek) door het jaarlijkse ritueel dat aanhangers van de islam vrijwillig kiezen voor honger, vermoeidheid en concentratieverlies in het kader van de Ramadan?

  De mogelijke kosten voor de economie van deelname aan (religieuze) activiteiten zijn niet bekend. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om goede afspraken met zijn werkgever te maken wanneer hij of zij vrij wil nemen van het werk voor deelname aan dergelijke activiteiten in de privésfeer. Werkgevers en werknemers kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over gebruik van vakantiedagen, verlof of flexibele werktijden.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat mohammedanen die zo graag «ramadan-proof» willen werken dit het beste kunnen doen in een islamitisch land en niet hier? Zo neen, waarom niet?

  Zie het antwoord op de vragen 2 en 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14662
Volledige titel: Het idee om CAO's 'ramadan-proof' te maken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3406
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van den Besselaar, Van Klaveren en Wilders over "het ‘ramadan-proof’ maken van cao’s"