Kamervraag 2012Z08814

Het bericht 'Directeur Wereldomroep krijgt miljoen euro bij vertrek'

Ingediend 24 april 2012
Beantwoord 9 juli 2012 (na 76 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08814.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2985.html
1. Elsevier, 20 april 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Directeur Wereldomroep krijgt miljoen euro bij vertrek»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het bericht dat de vertrekkend directeur een miljoen euro meekrijgt bij zijn vertrek? Zo nee, hoeveel krijgt de directeur dan wel mee bij zijn vertrek?

  Het is niet zeker of de directeur vertrekt en wanneer en hoeveel hij vervolgens meekrijgt bij vertrek. In het uiterste geval zou ruim 1 miljoen euro geclaimd kunnen worden krachtens zijn arbeidscontractuele afspraken. Ik begrijp de maatschappelijke kritiek die een dergelijke ontslagvergoeding teweegbrengt zeer goed. De Raad van Toezicht (hierna: RvT) gaat over de arbeidsvoorwaarden, waaronder mogelijke ontslagvergoeding en zal dan ook bepalen welk bedrag de algemeen directeur aangeboden krijgt. Ik heb er bij de RvT op aangedrongen om de ontslagvergoeding kritisch te beoordelen zodra deze aan de orde is. Ik heb daarbij aangegeven dat ik ervan uitga dat men de kantonrechterformule volgt.

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt zijn ontslagvergoeding zich tot wat wettelijk is toegestaan in de publieke sector?

  De RvT is gehouden aan de wettelijke kaders van de omroep CAO en contractuele afspraken. De berekening en uitkering van een ontslagvergoeding kan niet anders dan binnen deze kaders plaatsvinden.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de ontslagvergoeding voor ongeveer 50% bestaat uit middelen die voortkomen uit het sociaal plan en voor 50% uit middelen die zijn overeengekomen in zijn arbeidsovereenkomst in 1995?

  Ja dat klopt. Op basis van het sociaal plan van de Wereldomroep, dat overigens het sociaal plan van de publieke omroep volgt, ontstaat een ontslagvergoeding van 0,5 miljoen euro. Deze uitkomst is gebaseerd op de berekening volgens de kantonrechterformule. Als de RvT, na kritische beoordeling van de contractuele rechten, de maximaleaanspraak (dus ook het deel volgend uit de arbeidsovereenkomst in 1995) van 1,1 miljoen euro zou moeten uitkeren, kan de verhouding zelfs respectievelijk 40% en 60% worden.

 • Vraag 5
  Ziet u nog mogelijkheden om de ontslagvergoeding te versoberen, bijvoorbeeld door het sociaal plan aan te passen?

  Het is een gegeven dat ik geen partij ben bij het tot stand gekomen sociaal plan. Eventuele versobering kan aan de orde zijn maar dat is voorbehouden aan de RvT.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat dergelijke afspraken over ontslagvergoedingen bij de Publieke Omroep tot het verleden dienen te behoren? Zo ja, hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden?

  Ja.
  Met het Wetsvoorstel Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) geeft het kabinet invulling aan het normeren dan wel maximeren van de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. In aanvulling op de openbaarmaking van topinkomens, heeft uw Kamer uitgesproken dat een normering van salarisniveaus in de semipublieke sectoren gewenst is. Het wetsvoorstel ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft advies gevraagd aan de Raad van State. De WNT stelt een maximum van 75 000 euro aan de hoogte van ontslagvergoedingen.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat dergelijke afspraken ook bij de Wereldomroep, na de reorganisatie, tot het verleden dienen te behoren? Zo ja, hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden?

  De WNT biedt voldoende handvatten om inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen te normeren. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een standaard onderdeel van subsidietenders om bij de hoogte van salarissen een drempelcriterium toe te passen. Dit is ook al van toepassing verklaard op de Wereldomroep.

 • Mededeling - 23 mei 2012

  Hierbij verzoek ik u, voor wat betreft deelvraag 7 van uw referentie 2012Z08814 ook mede namens mijn collega van Buitenlandse Zaken, om uitstel voor de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Van der Ham en Ten Broeke van uw Kamer inzake de handdruk van de directeur van de Wereldomroep. De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brieven met kenmerk 2012Z08807 (zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2595) en 2012Z08814. Het onderzoek voor de beantwoording van de vragen vergt meer tijd. Ik verwacht u over twee weken te kunnen berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08814
Volledige titel: Het bericht 'Directeur Wereldomroep krijgt miljoen euro bij vertrek'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2985
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Ten Broeke over het bericht “Directeur Wereldomroep krijgt miljoen euro bij vertrek”