Kamervraag 2012Z08143

Het artikel 'Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes van gezagsdragers'

Ingediend 17 april 2012
Beantwoord 16 mei 2012 (na 29 dagen)
Indieners Coşkun Çörüz (CDA), Hero Brinkman (Lid-Brinkman)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08143.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2538.html
1. De Volkskrant, pagina 13, 11 februari 2012.
2. Uit interne gemeentelijke stukken van de gemeente Haren blijkt dat: «De betreffende bonnen waren uitgeschreven voor ambtenaren of collegeleden en hadden betrekking op het ontbreken van de parkeerontheffing (hoewel er wel een geldige ontheffing was) achter de autoruit of voor het niet (voldoende) betalen bij een parkeermeter.»
 • Vraag 1
  Kunt u precies uiteenzetten in hoeveel gevallen gezagsdragers van de gemeente Haren niet (voldoende) hebben betaald bij een parkeermeter zonder parkeerontheffing?1

  Vanaf 2001 is het 0 tot 4 keer per jaar voorgekomen dat bonnen van medewerkers of bestuurders van de gemeente Haren zijn doorgehaald in het boekje met naheffingsaanslagen parkeerbelasting.
  De enige documenten omtrent de gemeentelijke parkeerovertredingen die bij de gemeente Haren berusten, zijn de (afschriften van de) bonnenboekjes. In die bonnenboekjes zijn uitsluitend de kentekens van de auto’s en het tijdstip en de plaats van de overtreding genoteerd. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen gezagsdragers en niet-gezagsdragers. In hoeveel gevallen het om een gezagsdrager gaat, kan daarom niet precies worden aangegeven.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de daders die niet beschikten over een geldige parkeerontheffing, alsnog de betreffende boetes moeten betalen? Heeft u bevoegdheden hier persoonlijk op toe te zien? Zo ja, bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

  Het betreft hier niet een verantwoordelijkheid van het rijk. De boetes zijn gebaseerd op de gemeentelijke belastingverordening. Hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden berusten bij het gemeentebestuur.

 • Vraag 3
  Bent u, als gevolg van datgene wat uit de gemeentelijke stukken van de gemeente Haren2 naar voren komt, bereid een onderzoek naar de integriteit van de gemeente Haren bij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten te initiëren? Zo nee, waarom niet?

  In reactie op eerder gestelde vragen over deze kwestie, heb ik bij brief van 15 maart 2012 (2012Z03113, zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1882), hieromtrent opgemerkt dat het een lokale aangelegenheid betreft. Het is de gemeente die hierover beslist. Het college van burgemeesters en wethouders heeft in een tweetal brieven van 7 februari 2012 uitleg gegeven aan de fracties in de gemeenteraad over de handelwijze met betrekking tot het doorhalen van boetes in het bonnenboekje.
  Mede naar aanleiding van de parkeerbonnenproblematiek is het onderwerp integriteit openbaar bestuur besproken in de vergadering van de raadscommissie van 13 maart 2012. Niet zozeer deze kwestie als wel een kwestie rondom een verleende bouwvergunning heeft geleid tot de motie een onderzoek in te stellen door de rekenkamercommissie. Dit onderzoekt loopt momenteel.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08143
Volledige titel: Het artikel 'Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes van gezagsdragers'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2538
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Brinkman en Çörüz over het artikel “Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes van gezagsdragers”