Kamervraag 2011Z27438

De individuele watermeters

Ingediend 23 december 2011
Beantwoord 13 februari 2012 (na 52 dagen)
Indiener Johan Houwers (VVD)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen natuur en milieu water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27438.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1513.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de brieven van de huurdersvereniging Ommoord?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u er mee bekend dat de Consumentenautoriteit zich niet bevoegd acht te oordelen of Evides op een correcte en rechtmatige wijze uitvoering geeft aan de wet door het plaatsen van individuele watermeters?2 Bent u bereid om de Consumentenautoriteit te vragen om te oordelen of Evides de consumentenrechten schendt bij het installeren van individuele watermeters? Zo niet, bij welke instantie kunnen burgers dan terecht? Kunt u aangeven wie oordeelt of het installeren van individuele watermeters proportioneel is als de eigenaar of bewoner dit in twijfel trekt?

  Ik ben bekend met de beoordeling van de Consumentenautoriteit inzake haar bevoegdheid. De Consumentenautoriteit houdt toezicht op de naleving van de consumentenbescherming, zoals bepaald in de Wet handhaving consumentenbescherming. Het toezicht heeft met name betrekking op markten waar sprake is van een vrije keuze van de consument voor een product of dienst. Tevens treedt de Consumentenautoriteit alleen op in geval van collectieve inbreuken op de wet- en regelgeving, en niet in individuele gevallen. Desgevraagd vindt de Consumentenautoriteit de vraag of Evides op correcte en rechtmatige wijze uitvoering geeft aan wet- en regelgeving breder en meer omvattend dan hetgeen in de Wet handhaving consumentenbescherming is opgenomen. In de kwestie van plaatsing van individuele meters gaat het vooral om de vraag in hoeverre Evides op redelijke en billijke wijze uitvoering geeft aan de doelstelling in het kader van het drinkwaterbeleid om zoveel mogelijk te streven naar (individuele) bemetering. Daarvoor kunnen de consumenten een beroep doen op de Geschillencommissie Energie en Water. De Geschillencommissie kan geschillen behandelen tussen consument en drinkwaterbedrijf die betrekking hebben op de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de aansluiting of levering van drinkwater. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend. Ook kunnen consumenten zich wenden tot de burgerlijke rechter om een oordeel te vragen.

 • Vraag 3
  Nu u tijdens het algemeen overleg waterkwaliteit op 26 mei 2011 heeft aangegeven de Kamer de reactie van Evides te zullen doen toekomen op het appel inzake de drinkwatermeters, maar de Kamer deze echter nog niet ontvangen, bent u bereid deze brief voor het algemeen overleg water op 15 februari 2012 naar de Kamer te sturen?

  De gevraagde reactie van Evides is als bijlage bijgevoegd.3

 • Vraag 4
  Bent u bereid om in de brief over de reactie van Evides op het appel inzake de drinkwatermeters ook een reactie van Evides op te nemen op de vraag of dit vastrecht één van de redenen is waardoor Evides bij klanten aandringt op de installatie van watermeters?

  In de bijgevoegde brief van Evides is een reactie opgenomen op deze vraag.3

 • Mededeling - 31 januari 2012

  Het inwinnen van informatie voor de beantwoording van de vragen van het lid Houwers (VVD) over individuele watermeters (2011Z27438) vergt nog enige tijd. Ik zal de gevraagde informatie voor het algemeen overleg water op 15 februari 2012 aan de Kamer zenden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27438
Volledige titel: Vragen van het lid Houwers (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de individuele watermeters (ingezonden 23 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1513
Volledige titel: Vragen van het lid Houwers (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de individuele watermeters (ingezonden 23 december 2011).