Kamervraag 2011Z26195

Het bericht “Taxirijdersbond: Honderden illegale taxi’s in Nederland”

Ingediend 14 december 2011
Beantwoord 17 januari 2012 (na 34 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z26195.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1123.html
1. AD van 14 december 2011.
2. Kamerstuk 31 521, nr. 27.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Taxirijdersbond: Honderden illegale taxi’s in Nederland»?1 Zo ja, kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat zelfs na inwerkingtreding van de nieuwe Taxiwet het nog moeilijk is om deze illegale chauffeurs op te sporen?

  Ja. Illegale taxi’s zijn niet als taxi herkenbaar. Het vaststellen van illegaal taxivervoer is daarom niet eenvoudig en zeer arbeidsintensief. Pas wanneer een bepaalde personenauto meerdere malen achter elkaar op dezelfde plaats passagiers ophaalt, of op basis van signalen, kan een vermoeden ontstaan. Uitsluitend in geval van heterdaad kan door de Inspectie Leefomgeving en Transport of de politie worden opgetreden.
  De gewijzigde taxiwet, die per 1 oktober 2011 van kracht is geworden, beoogt de kwaliteit van het straattaxivervoer te bevorderen, met name door invoering van aanvullende gemeentelijke bevoegdheden.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoeveel Mystery guests2 er momenteel per gemeente en in het bijzonder in Amsterdam actief zijn? Deelt u de mening dat er onvoldoende capaciteit is wat de handhaving betreft om illegale taxirijders aan te pakken?

  Zoals door mijn voorganger in reactie op de motie van het lid De Mos met betrekking tot het inrichten van een actief team van Mystery Guests3 is aangegeven, voert ILT op basis van concrete signalen en risico-analyses landelijk gericht en selectief mystery guest ritten uit. Het is daarom niet mogelijk per gemeente aan te geven hoeveel Mystery Guests actief zijn. Op basis van deze risicoanalyses en signalen maakt de Inspectie de afweging waar, op welk moment en in welke vorm de beschikbare handhavingcapaciteit wordt ingezet. Door zowel gebruik te maken van voorlichten, waarschuwen als beboeten wordt bij de bestrijding van illegaal taxivervoer maatwerk geleverd, afhankelijk van de situatie die wordt aangetroffen. Hierbij wordt samengewerkt met de politie en de Belastingdienst.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om de Inspectie Verkeer en Waterstaat, extra prioriteit te laten geven aan een uitgebreidere inzet van Mystery guests die als kerntaak hebben het opsporen van deze illegale chauffeurs?

  Nee, ik acht de wijze waarop de Inspectie het instrument Mystery Guests inzet, als onderdeel van het palet aan interventie-instrumenten dat zij ter beschikking heeft, op dit moment voldoende.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z26195
Volledige titel: Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Taxirijdersbond: Honderden illegale taxi’s in Nederland» (ingezonden 14 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1123
Volledige titel: Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Taxirijdersbond: Honderden illegale taxi’s in Nederland» (ingezonden 14 december 2011).