Kamervraag 2011Z25460

Het rapport “The Torture and Murder of Sergei Magnitsky and The Cover Up by The Russian Government"

Ingediend 7 december 2011
Beantwoord 28 december 2011 (na 21 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen burgerlijk recht recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z25460.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1027.html
1. http://russian-untouchables.com/rus/docs/P01E.pdf
2. Kamerstuk, 32 735, nr. 31.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het rapport «The Torture and Murder of Sergei Magnitsky and The Cover Up by The Russian Government»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat de deadline voor het onderzoek nu negen keer is uitgesteld? Deelt u de mening dat dit wel erg vaak is?

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u ervan op de hoogte dat er aan het, voor de Russische autoriteiten vernietigende rapport van de mensenrechtencommissie van de Russische president, waarnaar u hoopvol verwijst in uw brief uit september2, geen enkel gevolg gegeven is?

  Zolang het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van Magnitsky loopt is het te vroeg om aan te geven in welke mate de Russische autoriteiten gevolg hebben gegeven aan de bevindingen van de mensenrechtencommissie van de Russische president

 • Vraag 4
  Welke reactie kreeg de minister-president toen hij deze zaak tijdens zijn bezoek aan Rusland ter sprake bracht bij de president en de premier? Acht u die reactie afdoende?

  In reactie op het opbrengen van de Magnitsky-zaak door minister-president is zijdens Russische autoriteiten aangegeven dat de dood van Magnitsky wordt betreurd en dat het onderzoek naar zijn dood naar verwachting binnen afzienbare tijd kan worden afgerond.

 • Vraag 5
  Nu u bij uw recente bezoek aan Euro-commissaris Ashton de zaak-Magnitsky ter tafel hebt gebracht, welke extra stappen worden naar aanleiding van dit gesprek genomen in de EU, boven op de brief van mevrouw Ashton van 18 augustus 2011 over de resoluties in het Europarlement?

  De zaak-Magnitsky is nadrukkelijk aan de orde gesteld bij de EU-Rusland mensenrechtenconsultaties op 29 november jl. Ook heeft mevrouw Ashton mede op mijn aandringen de zaak opgebracht op de EU-Rusland-top op 15 december jl. Zij heeft er bij de Russische autoriteiten op aangedrongen dat het onderzoek doeltreffend, naar behoren en snel wordt afgerond. Ik voeg hieraan toe dat het Europees Parlement op 14 december jl. een resolutie heeft aangenomen waarin het optreden van de Russische autoriteiten in de zaak-Magnitsky tot nog toe scherp wordt veroordeeld.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de Russische autoriteiten publiek aan te spreken op het oplossen van deze zaak, bijvoorbeeld door de ambassadeur van Rusland hier publiekelijk op aan te spreken?

  Wij brengen deze zaak reeds onder de aandacht van de Russische autoriteiten, zoals tijdens het bezoek van de minister-president. Ook mevrouw Ashton heeft, mede naar aanleiding van mijn oproep daartoe in de Raad Buitenlandse Zaken van 1 december jl., toegezegd de Russische autoriteiten op deze zaak aan te blijven spreken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z25460
Volledige titel: Vragen van de leden Çörüz en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het rapport «The Torture and Murder of Sergei Magnitsky and The Cover Up by The Russian Government» (ingezonden 7 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1027
Volledige titel: Vragen van de leden Çörüz en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het rapport «The Torture and Murder of Sergei Magnitsky and The Cover Up by The Russian Government» (ingezonden 7 december 2011).