Kamervraag 2011Z23875

Het artikel "Politietop wist van bevoordelen Pon"

Ingediend 23 november 2011
Beantwoord 5 maart 2012 (na 103 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen economie markttoezicht openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z23875.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1714.html
1. Dagblad De Telegraaf, pagina T6, gedateerd 21 november 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Politietop wist van bevoordelen Pon»?1

  Middels deze brief reageer ik op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het kamerlid Brinkman (PVV) over het artikel «Politietop wist van bevoordelen Pon». Deze vragen zijn ingezonden op 23 november 2011 met kenmerk 2011Z23875.
  In een eerdere brief d.d. 8 december 2011 met kenmerk 2011-2000538533 heb ik u bericht dat ik ter beantwoording van de schriftelijke vragen de resultaten van het onderzoek van de Adviescommissie Aanbestedingsprocedure Politievoertuigen (commissie Schouten/Telgen) aan uw Kamer zou doen toekomen. Het betreffende onderzoeksrapport heeft u inmiddels inclusief aanbiedingsbrief d.d. 15 februari 2012 ontvangen. In het onderzoek van de commissie Schouten/Telgen zijn de vragen van de heer Brinkman meegenomen, getuige het feit dat deze als bijlage in het onderzoeksrapport zijn opgenomen.
  Ik vertrouw erop dat met het versturen van het onderzoeksrapport, en de door mij aangekondigde acties in de aanbiedingsbrief, de schriftelijke vragen van de heer Brinkman naar tevredenheid zijn beantwoord.

 • Vraag 2
  Klopt deze berichtgeving? Zo ja, kunt u alle beschikbare documenten, in ieder geval de documenten die De Telegraaf in het bezit schijnt te hebben, naar de Tweede Kamer zenden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoeveel bedrijven hebben zich ingeschreven voor de aanbesteding van de politie dienstauto? Welke bedrijven, met welk type voertuig en voor welke prijs?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke order voldeed aan de aanbestedingseisen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Klopt de suggestie in het bericht dat kennelijk de aanbesteding zo was opgesteld dat enkel de genoemde Volkswagen-importeur aan de gestelde eisen zou kunnen voldoen? Zo ja, deelt u de mening dat deze aanbestedingseisen opnieuw moeten worden opgemaakt, zodat ook andere aanbieders aan deze eisen kunnen voldoen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Heeft u de overtuiging dat met de huidige procedure de politie de beste auto voor de beste prijs krijgt? Zo nee, gaat u de aanbesteding herzien?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Klopt de bewering dat de politietop wist van het bevoordelen van de genoemde importeur? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen? Zo nee, was de politietop er wel van op de hoogte dat met de huidige eisen enkel de genoemde importeur aan de eisen zou voldoen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat bij een goede aanbesteding meerdere aanbieders aan de gestelde eisen moeten kunnen voldoen, en indien dit niet het geval is de eisen niet correct zijn opgesteld?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 9
  Op welke wijze heeft de aanbesteding van aankoop van het politievoertuig bijgedragen aan de bezuinigingen bij de politie?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 9 december 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen over het artikel «Politietop wist van bevoordelen Pon» (ingezonden 23 november 2011) niet binnen de gestelde termijn, te weten 14 december 2011, kunnen worden beantwoord. Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media over de aanbestedingsprocedure voor nieuwe politievoertuigen zond ik uw Kamer op 7 november jongstleden een brief. Daarin heb ik toegezegd een onafhankelijk onderzoek te zullen instellen naar deze aanbestedingsprocedure en de daarmee samenhangende andere aanbestedingsprocedures. Dit onderzoek wordt inmiddels uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de heer M. Schouten (oud bevelhebber der landstrijdkrachten, lid van de commissie Defensie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid) en prof. dr. J. Telgen (hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente). Zij zijn reeds enkele weken bezig met het onderzoek, waarbij zij inmiddels hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben dan vooraf verwacht was. Op dit moment verwacht de adviescommissie het onderzoek eind januari 2012 af te ronden. Het onderzoek valt per aanbestedingsprocedure in twee hoofdvragen uiteen: Een groot aantal van de gestelde schriftelijke vragen bevinden zich op het terrein van de bovenstaande hoofdvragen. Ik zal daarom ter beantwoording van de schriftelijke vragen de resultaten van het onderzoek aan uw Kamer doen toekomen, wanneer het onderzoek afgerond is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z23875
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het artikel «Politietop wist van bevoordelen Pon» (ingezonden 23 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1714
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het artikel «Politietop wist van bevoordelen Pon» (ingezonden 23 november 2011).