Kamervraag 2011Z20888

Het bericht dat het aantal deeltijdstudenten sterk gedaald is

Ingediend 25 oktober 2011
Beantwoord 18 november 2011 (na 24 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z20888.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-686.html
1. NRC Handelsblad, 21 oktober 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Een leven lang leren? Dat wordt zwaar beboet»?1

  Ja, dat bericht is mij bekend.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat het aantal aanmeldingen door deeltijdstudenten drastisch is gedaald, naar schatting met 30% voor het wetenschappelijk onderwijs en met 13% voor het hoger beroepsonderwijs?

  Nee, dat kan ik niet bevestigen. In het bericht wordt gesproken over het aantal vooraanmeldingen. Wat uiteindelijk van belang is zijn de aantallen inschrijvingen. In januari 2012 worden de cijfers bekend met betrekking tot de inschrijvingen voor het studiejaar 2011/2012.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u deze drastische daling?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft u deze daling zien aankomen? Zo nee, hoe is dit te verklaren? Zo ja, waarom heeft u geen maatregelen genomen om de daling te voorkomen?

  Zoals aangegeven heb ik op dit moment nog geen exact beeld van de aantallen inschrijvingen deeltijd hoger onderwijs in het lopende studiejaar. Het is wel duidelijk dat er reeds enige jaren sprake is van een daling in de aantallen nieuwe inschrijvingen voor het bekostigde deeltijdonderwijs hbo en wo en van een terugloop in het aanbod deeltijdstudies in het hoger onderwijs. In de Keuzegids deeltijdstudies is daar ook op gewezen. In de Strategische Agenda heb ik daarom een aantal maatregelen aangekondigd, zoals vergroting van de flexibiliteit in het onderwijsaanbod, een verkenning naar de toekomstbestendigheid van de definitie van deeltijdonderwijs in de wettelijke kaders, specifiek macrodoelmatigheidsbeleid ten aanzien van deeltijdonderwijs en een onderzoek naar verruiming van de leenfaciliteit collegegeldkrediet voor onder meer deeltijdstudenten. In het kader van de brede verkenning deeltijdonderwijs laat ik ook inventariseren hoe de instroomcijfers zich ontwikkelen op het niveau van afzonderlijke instellingen en welke factoren volgens de instellingen van invloed zijn op die ontwikkeling.

 • Vraag 5
  Bent u, gezien dit bericht, van mening dat u een uitzonderingsclausule voor (daadwerkelijke) deeltijdstudenten had moeten scheppen bij de invoering van de langstudeerdersregeling?

  Ik ben niet van mening dat ik een uitzonderingsclausule voor deeltijdstudenten had moeten scheppen bij de invoering van de langstudeerdersmaatregel. Er is bij de behandeling van de Wet langstudeerders een motie van de heer Ganzevoort (GroenLinks) aangenomen waarin de regering verzocht wordt om in overleg met de sector vóór 1 september 2012 een regeling te treffen die disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten voorkomt. Ik heb aangegeven dat geen enkel kabinet en geen enkele bewindspersoon zal verdedigen dat beleid en wetgeving disproportionele gevolgen met zich zouden mogen meebrengen. Daarnaast ga ik de effecten van de langstudeerdersmaatregel monitoren, inclusief het effect hiervan op de deelname aan deeltijdopleidingen.

 • Vraag 6
  Bent u bereid op korte termijn maatregelen te nemen om in deeltijd studeren te stimuleren en het volgen van hoger onderwijs op latere leeftijd weer aantrekkelijker te maken?

  Zie het antwoord op vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z20888
Volledige titel: Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het aantal deeltijdstudenten sterk gedaald is (ingezonden 25 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-686
Volledige titel: Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het aantal deeltijdstudenten sterk gedaald is (ingezonden 25 oktober 2011).