Kamervraag 2011Z16969

De tekortschietende beveiliging van de Koningin

Ingediend 6 september 2011
Beantwoord 28 oktober 2011 (na 52 dagen)
Indieners André Elissen (PVV), Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur koninklijk huis openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16969.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-470.html
1. Telegraaf, «Kwaadwillenden kunnen gevaarlijk dicht bij vorstin komen,», 5 september 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Kwaadwillenden kunnen gevaarlijk dicht bij vorstin komen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de stelling in het artikel dat er sinds 2009 vier incidenten zijn opgetreden waarbij de Koningin werd geconfronteerd met aanslagplegers en labiele figuren die vlakbij haar konden komen? Betekent dit dat de beveiliging van de Koningin niet op orde is? Zo nee, waarom niet?

  Naast veiligheid is ook ongestoord functioneren een belangrijke doelstelling van de beveiligingsmaatregelen die rondom de Koningin worden getroffen. In de wijze waarop de beveiliging is vormgegeven is er uitdrukkelijk niet voor gekozen de Koningin af te schermen van publiek maar haar zo ongestoord mogelijk in contact met mensen te kunnen laten optreden. Dit houdt in dat op basis van actuele informatie dreiging en risico zoveel mogelijk worden beperkt.
  Het beveiligingsconcept rondom de Koningin is gebaseerd op een analyse die voorafgaand aan elk bezoek of optreden van de Koningin wordt opgesteld. Op basis daarvan wordt een afweging gemaakt van de ernst en de waarschijnlijkheid van de dreiging. De dreiging vanuit solistische dreigers maakt onderdeel uit van deze analyse.
  Uiteraard worden de lessen die kunnen worden getrokken uit deze incidenten meegenomen in de beveiliging van de Koningin.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de situatie dat een bekende van de politie een besloten bijeenkomst kan bijwonen, waarbij de Koningin aanwezig is? Hoe beoordeelt u de uitspraak van het Korps landelijke Politiediensten (KLPD) dat Koningin geen moment in gevaar is geweest? Was zij daadwerkelijk geen moment in gevaar? Beschikte het KLPD op het moment van de uitspraak over voldoende informatie om deze uitspraak te rechtvaardigen? Zo ja, waarom?

  De betreffende bijeenkomst van 3 september 2011 was geen besloten bijeenkomst maar toegankelijk voor personen in het bezit van een toegangsbewijs, verkrijgbaar in de vrije verkoop. Het toegankelijke karakter was uiteraard bekend en hier is rekening mee gehouden in de vormgeving van de beveiligingsmaatregelen rondom de Koningin.
  Ik deel de opvatting dat de veiligheid van de Koningin niet in gevaar is geweest. De DKDB heeft basis van de bij hen beschikbare informatie en expertise de situatie als niet- bedreigend beoordeeld. Ik heb geen aanleiding om te twijfelen aan hun oordeel.

 • Vraag 4
  Betekent «een bekende van de politie» dat deze man geweldsdelicten en/of eerdere verstoringen van de openbare orde op zijn naam heeft staan? Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat bekenden van de politie in de buurt van de Koningin komen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Waren er afdoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat bezoekers wapens en/of explosieven het Concertgebouw in hadden kunnen smokkelen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Hoe komt het dat de 39-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats pas na enkele minuten van het podium werd geplukt? Kan, gezien de observatie dat de Koningin tijdens deze verstoring «van de dienaar van Allah» op haar plaats bleef zitten, geconcludeerd worden dat de beveiligers niet bezig waren haar in veiligheid te brengen?

  De verwijdering van de ordeverstoorder werd, zoals het tot hun taak behoorde, uitgevoerd door medewerkers van het concertgebouw. De functionarissen van de DKDB hebben zich gericht op de beveiliging van de Koningin en geen aanleiding gezien om de Koningin te evacueren.

 • Vraag 7
  Waren er mensen in het publiek aanwezig die in het bezit waren van een vuurwapenvergunning of eerder over een vuurwapenvergunning hebben beschikt? Zo ja, was dit aanleiding voor nader onderzoek en of nadere veiligheidsmaatregelen?

  Een controle op het bezit van vuurwapenvergunningen was geen onderdeel van het beveiligingsconcept.

 • Mededeling - 30 september 2011

  Bij brief van 6 september 2011 zijn door de leden Elissen en Brinkman (beiden PVV) vragen gesteld over «de tekortschietende beveiliging van de Koningin». Hierbij deel ik u mee dat het niet mogelijk is om deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle benodigde informatie is verkregen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16969
Volledige titel: Vragen van de leden Elissen en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de tekortschietende beveiliging van de Koningin (ingezonden 6 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-470
Volledige titel: Vragen van de leden Elissen en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de tekortschietende beveiliging van de Koningin (ingezonden 6 september 2011).