Kamervraag 2011Z15770

Het bericht dat gezakte leerlingen de dupe zijn van de nieuwe exameneisen

Ingediend 26 juli 2011
Beantwoord 15 augustus 2011 (na 20 dagen)
Indiener Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15770.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3309.html
1. LAKS, 19 juli 2011, http://www.laks.nl/nieuws/nieuwsbericht/gezakte_leerlingen_dupe_van_nieuwe_exameneisen/
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Gezakte leerlingen dupe van nieuwe exameneisen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat gezakte leerlingen die voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) gaan doen met extra eisen te maken krijgen, waardoor zij bijvoorbeeld meer vakken opnieuw moeten doen?

  Neen, zonder aanscherping van de slaag/zakregeling kan het voorkomen dat een leerling zonder één voldoende bij de cijfers voor de vakken bij het centrale examen toch kan slagen. Ik heb dit in de toelichting van het wijzigingsbesluit en tijdens het debat hierover met uw Kamer een weeffout genoemd. Die weeffout voor de dagscholen gold ook in het vavo. De normen die gelden voor het behalen van een diploma moeten voor alle leerlingen gelijk zijn. Anders is er sprake van rechtsongelijkheid.

 • Vraag 3
  Is het bericht van LAKS waar dat er veel onduidelijkheid over de exameneisen is, zelfs op vavo’s? Zo ja, is het gerechtvaardigd en van uit oogpunt van deugdelijk bestuur wenselijk dat gaandeweg zonder voorafgaande informatie regels worden veranderd? Op welke manier kunnen volgens u de leerlingen zich voorbereiden op deze nieuwe situatie?

  Er is geen sprake van een wijziging «zonder voorafgaande informatie».
  In 2009 en 2010 zijn de scholen voor VO en de instellingen voor volwasseneneducatie per brief geïnformeerd. Ook in de pers is hierover veelvuldig geschreven en gesproken.

 • Vraag 4
  Welke actie onderneemt u om bekendheid over nieuwe exameneisen te verbeteren? Komt deze duidelijkheid over de exameneisen niet veel te laat om correcte inschrijving op het vavo en goede voorbereiding mogelijk te maken?

  Zoals bij vraag 3 aangegeven zijn de instellingen correct geïnformeerd.
  Daarnaast zal ik in het najaar wederom alle scholen voor VO en de instituten voor volwasseneneducatie per brief informeren over alle komende wijzigingen: verdere aanscherping slaag/zakregeling, invoeren rekentoets en hoe deze mee gaat wegen in de slaag/zakregeling vanaf 2013–2014 (de examens in 2014).
  Het platvorm VAVO zal ik hierbij betrekken.

 • Vraag 5
  Vindt u het wenselijk dat er geen verschil meer is tussen één schooljaar op een reguliere school opnieuw doen en het vavo? Wat is de toegevoegde waarde van de vavo voor deze groep leerlingen?

  Er is nog steeds een verschil tussen de dagschool en het vavo maar niet voor leerlingen die geen enkele of slechts één of twee voldoendes hebben behaald op het centraal examen. Dan stelt het vavo terecht de eis dat alle of meerdere vakken volledig overgedaan moeten worden. Het kiezen voor enkele vakken met als risico dat het gemiddeld cijfer voor het CE niet boven de 5,5 komt is een onlogische keuze.

 • Vraag 6
  Wat is het effect van deze maatregel op de schooluitval van deze groep leerlingen?

  Het repareren van de weeffout is juist doorgevoerd om de kwaliteit te verhogen.
  Hierdoor hebben de leerlingen meer kans de vervolgopleiding met succes te volgen en wordt hiermee voorkomen dat hiermee veelvoudig wisselen van opleiding met kans op uitval optreedt.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat deze maatregel ertoe zal leiden dat zwakkere leerlingen het kind van de rekening worden? Wat zijn volgens u de positieve gevolgen van de verscherpte exameneisen voor deze categorie leerlingen?

  Zie het antwoord bij vraag 6.

 • Vraag 8
  Bent u bereid een overgangsregeling te treffen voor vavo-leerlingen die nu met nieuwe exameneisen te maken krijgen?

  Neen, het betreft een correctie op een weeffout in het eindexamenbesluit en de nieuwe aanscherping geldt voor alle leerlingen die na 1 augustus 2011 examen doen. De groep gezakte leerlingen hebben alle juridische mogelijkheden kunnen gebruiken voor 1 augustus 2011.
  Wel kan de staatsexamencommissie bij die leerlingen die de examens afronden in het derde tijdvak – indien nodig – de oude regeling toepassen. Basis is hiervoor de hardheidsclausule die is opgenomen in het besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000.
  Deze clausule kan uitsluitend worden gebruikt voor een kleine groep leerlingen die buiten hun schuld het volledige examen met herkansing niet binnen het schooljaar 2010–2011 konden afronden, en die gelegenheid pas in het derde tijdvak krijgen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15770
Volledige titel: Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat gezakte leerlingen de dupe zijn van de nieuwe exameneisen (ingezonden 26 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3309
Volledige titel: Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat gezakte leerlingen de dupe zijn van de nieuwe exameneisen (ingezonden 26 juli 2011).