Kamervraag 2011Z15539

Het bericht dat in Rotterdam een gezichtsscanner is geïnstalleerd bij een juwelier

Ingediend 14 juli 2011
Beantwoord 27 september 2011 (na 75 dagen)
Indiener Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15539.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-112.html
1. De Volkskrant, «Gezichtsscanner herkent je feilloos», 13 juli 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Gezichtsscanner herkent je feilloos»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de installatie van een gezichtsscanner bij een juwelier in Rotterdam?

  Ik ben groot voorstander van de pilot zoals die in Rotterdam loopt. Het is van belang om in de aanpak van overvalcriminaliteit nieuwe instrumenten te testen die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van overvallen.

 • Vraag 3
  Wie hebben op welke wijze inzicht in de door de camera geregistreerde gegevens?

  Op dit moment wordt in Rotterdam een pilot gedaan met Fotoswitch. Deze pilot loopt tot begin 2012. In het kader van deze pilot worden de effectiviteit en (technische) haalbaarheid van het instrument onderzocht. Ook de privacyaspecten worden daarbij bezien. Hoewel ik hoopvolle verwachtingen heb van het instrument, wacht ik graag de uitkomsten van de pilot af alvorens hierover een oordeel uit te spreken.

 • Vraag 4
  Zijn de geregistreerde biometrische gegevens van zowel de camera als de politiedatabase voldoende beschermd? Waaruit blijkt dat?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u van mening dat de privacy van het winkelend publiek voldoende is gewaarborgd? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u van plan stappen te ondernemen om de privacy te beschermen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Is materiaal van de gezichtsscan bruikbaar als bewijsmateriaal in de rechtszaal? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, bent u van plan wetgeving op dit terrein te introduceren?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 5 augustus 2011

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Schouw (D66) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat in Rotterdam een gezichtsscanner is geïnstalleerd bij een juwelier (ingezonden 14 juli 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15539
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat in Rotterdam een gezichtsscanner is geïnstalleerd bij een juwelier (ingezonden 14 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-112
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat in Rotterdam een gezichtsscanner is geïnstalleerd bij een juwelier (ingezonden 14 juli 2011).