Kamervraag 2011Z15232

De getroffen maatregelen van een verpleeghuis te Sneek

Ingediend 7 juli 2011
Beantwoord 30 september 2011 (na 85 dagen)
Indieners Agnes Wolbert (PvdA), Jacques Monasch (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15232.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-172.html
1. Leeuwarder Courant, 18 en 20 juni 2011.
 • Vraag 1
  Kent u de genomen maatregelen (bedden leeg laten staan in verband met een te krap AWBZ-budget) van een verpleeghuis in Friesland?1

  Ja, daar ben ik van op de hoogte.

 • Vraag 2
  Overweegt u de financiële middelen, die vrijkomen voor extra handen aan het bed in 2012 flexibeler in te zetten of juist een plafond op regiobudgetten te zetten?

  Over de extra middelen voor de 12 000 extra handen aan het bed heb ik onlangs een convenant afgesloten met alle betrokken partijen. U bent hierover per brief geïnformeerd. Het convenant voorziet niet in een «flexibele inzet», maar is gericht op een doelmatige en doeltreffende inzet van de extra gelden om zo snel mogelijk meer personeel aan te nemen en op te leiden.

 • Vraag 3
  Hoe wilt u voorkomen dat er bedden leeg blijven staan , terwijl anderzijds de wachtlijst groeit voor verpleeghuizen?

  De NZa heeft mij in mei geadviseerd ten aanzien van de oplossing van mogelijke knelpunten in de contracteerruimte 2011 af te wachten tot haar advies van september.
  Op 21 september 2011 heeft de Nza inzicht geboden in de uitputting van de contracteerruimte AWBZ 2011. Uit de informatie van de Nza blijkt dat een tweetal concessiehouders – De Friesland en Zorg en Zekerheid – een grotere zorgvraag verwachten dan met het budget kan worden ingevuld. De Nza adviseert om de beschikbare herverdelingsmiddelen van € 25 miljoen aan deze twee concessiehouders voor 2011 ter beschikking te stellen. Beide concessiehouders hebben aangegeven dat met deze toevoeging in deze regio’s in 2011 voldoende zorg kan worden ingekocht. Ik ben voornemens dit Nza-advies te volgen. Tevens wil ik de Nza vragen nader onderzoek te doen naar de oorzaak en het karakter van het tekort in betreffende regio’s.

 • Vraag 4
  Kunt u voor 1 augustus a.s. helderheid verschaffen of het regiobudget AWBZ Friesland wordt uitgebreid, zodat de geleverde intramurale zorg (binnen de toegelaten capaciteit) ook wordt vergoed?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15232
Volledige titel: Vragen van de leden Jacobi, Monasch en Wolbert (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de getroffen maatregelen van een verpleeghuis te Sneek (ingezonden 7 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-172
Volledige titel: Vragen van de leden Jacobi, Monasch en Wolbert (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de getroffen maatregelen van een verpleeghuis te Sneek (ingezonden 7 juli 2011).