Kamervraag 2011Z14769

Criminele bendes in Kunduz

Ingediend 30 juni 2011
Beantwoord 12 juli 2011 (na 12 dagen)
Indieners Mariko Peters (GL), Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal militaire missies openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z14769.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3118.html
1. NRC, 27 juni.
2. De Volkskrant, 29 juni.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Bendes rukken op in Kunduz; Vredesbemiddelaar waarschuwt voor overvallen door ex-helpers van VS»1 en het artikel «Trainers wachten vele vijanden»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Verandert de inschatting van de veiligheidssituatie in Kunduz door de opkomst van arbiki’s (criminele bendes) en de aanwezigheid van diverse radicaal-Islamitische groepen als Al Qaida, de Islamic Movement of Uzbekistan en de Haqqani? Hebben hun activiteiten effect op de veiligheid van de Nederlandse politieagenten en militairen die binnenkort in Kunduz beginnen met het trainen van de Afghaanse politie?

  De veiligheidssituatie in Kunduz past in het beeld dat in januari met uw Kamer is besproken. De toename van het aantal geweldsincidenten van de afgelopen jaren, zoals gemeld in de brief aan de Kamer van 7 januari jl. (Kamerstuk 27 925, nr. 415), heeft zich dit jaar vooralsnog niet voorgedaan. Wel is een verschuiving zichtbaar van directe confrontaties naar een meer asymmetrisch optreden en opzienbarende aanslagen. Dat geldt ook voor de dreiging tegen de Nederlandse militairen en burgermedewerkers die in Kunduz worden ingezet. De regering heeft er vertrouwen in dat de politietrainingsmissie haar activiteiten zal kunnen uitvoeren zoals voorzien.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de Afghaanse politie niet is opgewassen tegen de arbiki’s en de radicaal-Islamitische groepen? Is het waar dat de Afghaanse politie niet ingrijpt bij (gewelddadige) criminele activiteiten?

  Op veel plaatsen in Afghanistan zijn diverse gewapende milities actief. Sommige milities houden zich bezig met criminele activiteiten en hebben banden met radicaal-islamitische groeperingen. Dergelijke activiteiten ondermijnen het formele overheidsgezag in Afghanistan. Er zijn plaatsen in Afghanistan waar de capaciteit van milities de capaciteit van het Afghaanse leger en de politie overstijgt. Mede daarom is het van belang het Afghaanse leger en de politie te versterken, zowel in omvang als in kwaliteit.
  De Nederlandse politietrainingsmissie richt haar activiteiten op het opleiden, trainen en begeleiden van de Afghan Uniformed Police. Het omgaan met de complexe samenleving en de lokale veiligheidssituatie is daar onderdeel van. De versterking van de civiele taken van de Afghaanse politie zal naar verwachting de veiligheidssituatie en het formele overheidsgezag ten goede komen.

 • Vraag 4
  Zijn de Nederlandse trainingsactiviteiten ook gericht op hoe om te gaan met arbiki’s en de radicaal-Islamitische groepen?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z14769
Volledige titel: Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse zaken en de minister van Defensie over criminele bendes in Kunduz (ingezonden 30 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3118
Volledige titel: Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse zaken en de minister van Defensie over criminele bendes in Kunduz (ingezonden 30 juni 2011).