Kamervraag 2011Z14721

Het bericht ‘Rouwterreur onbestraft, politie weigert aangifte’

Ingediend 30 juni 2011
Beantwoord 19 augustus 2011 (na 50 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z14721.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3342.html
1. www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/06/rouwstoetterroristen-onbestraft.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Rouwterreur onbestraft, politie weigert aangifte»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat een burger volgens een reportage van RTV Utrecht aangifte heeft willen doen van belediging en dat de politie deze aangifte heeft geweigerd op te nemen? Zo nee, hoe is het dan gegaan? Zo ja, wat is uw mening hierover?

  Nee, dit is onjuist. De politie heeft met de betrokkene een gesprek gehad over de verstoring van de rouwstoet waarbij betrokkene is geadviseerd aangifte te doen van belediging. In afwachting van de maatregelen die de school zou nemen heeft betrokkene, in overleg met de wijkagent, besloten op dat moment geen aangifte te doen. Kort daarop heeft de betrokkene in een uitzending van RTV Utrecht aangegeven dat hij geen aangifte kon doen. De wijkagent heeft betrokkene er meerdere malen op gewezen dat hij alsnog aangifte kan doen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat van dergelijke soort feiten altijd aangifte moet worden opgenomen? Bent u bereid te initiëren dat deze aangifte alsnog wordt opgenomen, zodat de daders van deze grove belediging kunnen worden opgespoord en worden gestraft?

  Ik deel uw mening dat van het verstoren van een rouwstoet aangifte moet kunnen worden gedaan. De wet schrijft voor dat opsporingsambtenaren verplicht zijn aangiften te ontvangen (artikel 163, vijfde lid, Sv). Alleen in gevallen waar evident geen sprake kan zijn van een strafbaar feit, kan aangifte worden geweigerd. Zoals bij het antwoord op vraag 2 al is aangegeven, is betrokkene meerdere malen door de politie benaderd over het al dan niet doen van aangifte. Het is aan de betrokkene(n) zelf om te beslissen aangifte te doen.

 • Mededeling - 21 juli 2011

  Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Brinkman (PVV) over het verstoren van de rouwstoet in Amersfoort, die werden ingezonden op 30 juni 2011, deel ik u mede dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z14721
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rouwterreur onbestraft, politie weigert aangifte» (ingezonden 30 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3342
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rouwterreur onbestraft, politie weigert aangifte» (ingezonden 30 juni 2011).