Kamervraag 2011Z12338

Het voornemen van de Vereniging Eigen Huis om beelden van inbrekers op een website te publiceren

Ingediend 9 juni 2011
Beantwoord 5 juli 2011 (na 26 dagen)
Indiener Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z12338.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3054.html
 • Vraag 1
  Weet u dat er volgens de Vereniging Eigen Huis bijna 80 000 inbraken per jaar worden gepleegd, wat een stijging met 8% ten opzichte van vorig jaar zou betekenen, terwijl het Algemeen Dagblad het heeft over een daling en andere getallen gebruikt? Welke getallen met betrekking tot de hoeveelheid huisinbraken zijn correct?

  Er worden jaarlijks meerdere onderzoeken gedaan die resulteren in verschillende cijfers. Ik verwijs u hieromtrent naar de beantwoording van eerdere schriftelijke Kamervragen van het lid Van Raak van 13 januari 2011 (2011Z00483) en van het lid Marcouch van 21 april 2011 (2011Z08537).

 • Vraag 2
  Hebt u contact gehad met de Vereniging Eigen Huis? Hoe hebt u op de plannen gereageerd?

  Ik sta in beginsel positief tegenover initiatieven van slachtoffers van criminaliteit om politie en Justitie te ondersteunen in hun werk om strafbare feiten te voorkomen en daders op te sporen. Dergelijke initiatieven dienen uiteraard in overeenstemming met het toepasselijk wettelijk kader uitgevoerd te worden. Voor verdere details omtrent het wettelijk kader verwijs ik u naar het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 3
  Zijn er in Nederland soortgelijke initiatieven gaande en wat zijn de ervaringen daarmee?

  Dit initiatief vertoont gelijkenis met dat van winkeliers die foto’s van vermeende winkeldieven ophingen in hun winkel. Naar aanleiding van een klacht heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zich uitgesproken over een dergelijke publicatie. Het CBP oordeelde dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet toelaat dat foto’s van personen die verdacht worden van winkeldiefstal door winkeliers op winkelruiten of andere voor het publiek zichtbare plaatsen worden gepubliceerd. Andere initiatieven zijn bij mij niet bekend.

 • Vraag 4
  Wat zijn precies de regels met betrekking tot particulieren omtrent het filmen en het plaatsen op een website van deze filmpjes? Kan de privacy van onschuldige Nederlanders worden gewaarborgd? Kan misbruik worden uitgesloten?

  De regels omtrent een initiatief als deze zijn, waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, vastgelegd in de Wbp. Op grond van de Wbp dienen persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te worden verwerkt en opgeslagen. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld indien noodzakelijk voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde, doeleinden. Zoals in artikel 8 onder f van de Wbp, namelijk de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of een derde. Uiteindelijk hangt de rechtmatigheid hangt af van de omstandigheden van het individuele geval. Het CBP is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wbp.

 • Vraag 5
  Bent u van mening dat particulieren op deze wijze een bijdrage kunnen/mogen leveren aan de opsporing?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 1 juli 2011

  Hierbij deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Çörüz (CDA) van uw Kamer over het voornemen van de Vereniging Eigen Huis om beelden van inbrekers op een website te publiceren (ingezonden 9 juni 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z12338
Volledige titel: Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het voornemen van de Vereniging Eigen Huis om beelden van inbrekers op een website te publiceren (ingezonden 9 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3054
Volledige titel: Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het voornemen van de Vereniging Eigen Huis om beelden van inbrekers op een website te publiceren (ingezonden 9 juni 2011).