Kamervraag 2011Z11957

Schade na storing van een luchtwasser

Ingediend 7 juni 2011
Beantwoord 12 juli 2011 (na 35 dagen)
Indiener Esther Ouwehand (PvdD)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11957.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3114.html
1. http://www.agd.nl/Artikel/567068/Witte-neerslag-na-storing-luchtwasser-DMV.htm
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Witte neerslag na storing luchtwasser DMV»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u toelichten wat hier gebeurd is en hoe dit heeft kunnen gebeuren?

  In een rookgas reinigingsinstallatie van het bedrijf DMV in Veghel is een storing opgetreden als gevolg van een doseerfout. Daardoor is een witte neerslag van natronloog in de nabije omgeving terechtgekomen. Deze neerslag kan hinder veroorzaken (een zeepachtig gevoel aan de huid bij aanraking) en er kan mogelijk beschadiging optreden aan autolak. Het neergeslagen stof veroorzaakt geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of een dergelijk ongeval met een luchtwasser al eerder is voorgekomen?

  In Nederland zijn vele honderden bedrijven waar lucht reinigingsinstallaties zoals natte wassers aanwezig zijn. Storingen in deze apparatuur komen soms voor en zijn in het verleden voorgekomen. Het bevoegd gezag is in deze gevallen de provincie of de gemeente waar ook overzichten van klachten en ongewone voorvallen aanwezig zijn.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de brandweer uren bezig is geweest met het opruimen van natronloog in de omgeving? Wat zijn de totale kosten van deze schoonmaakoperatie geweest?

  Uit de berichten blijkt dat de brandweer enkele uren nodig heeft gehad om de stofoverlast op te ruimen. De kosten die daarbij zijn gemaakt zijn mij niet bekend. Ik ga ervan uit dat het bedrijf (via haar verzekering) deze schoonmaakkosten dekt.

 • Vraag 5
  Worden deze kosten in rekening gebracht bij FrieslandCampina? Zo nee, waarom niet en bent u bereid de rekening alsnog naar FrieslandCampina te sturen, volgens het principe dat de vervuiler betaalt?

  Het bedrijf is in dergelijke gevallen aansprakelijk voor de kosten die gepaard gaan met het herstel van eventuele schade. Het is in dergelijke gevallen gebruikelijk dat gedupeerden door het bedrijf schadeloos worden gesteld. Het Rijk is in het geheel geen partij in deze zaak.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven hoeveel subsidie er reeds gegeven is en er nog begroot zijn voor investeringen voor luchtwassers? Om hoeveel luchtwassers gaat dat, onderverdeeld naar de verschillende sectoren?

  Bij een groot aantal (duizenden) bedrijven in Nederland zijn lucht reinigingsapparaten zoals luchtwassers in bedrijf. Sommige apparaten vallen onder fiscale regelingen zoals bijvoorbeeld de MIA/VAMIL regeling. Er bestaan geen landelijke overzichten van alle diverse soorten, aantallen en de leeftijd van lucht reinigingsapparatuur in Nederland.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11957
Volledige titel: Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie over schade na storing van een luchtwasser (ingezonden 7 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3114
Volledige titel: Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie over schade na storing van een luchtwasser (ingezonden 7 juni 2011).